Arbeta i Huddinge kommun

I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. I takt med att hela Stockholmsområdet växer hamnar vi allt mer i centrum samtidigt som naturen är befriande nära. 

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med 6 500 medarbetare och mer än 100 000 invånare.

Vår vision är att blir en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Därför söker vi fler drivna och ansvarsfulla medarbetare som vill vara med och skapa ett hållbart samhälle.

Vi erbjuder dig

 • meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter som gör skillnad
 • delaktighet i och påverkan av samhällsutvecklingen
 • en god arbetsmiljö
 • 6 500 engagerade kollegor
 • en stor organisation med många olika yrken och inriktningar
 • möjlighet till specialisering och intern karriär
 • ett stort förmånsutbud

 • många externa samarbeten

En av våra 6 500 engagerade medarbetare:


Fler filmer om Huddinge som arbetsplats

Huddinge kommuns medarbetarenkät visar ett positivt resultat som står sig väl i jämförelse med andra organisationer. Det är ett tecken på en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Det är vi stolta över.

Medarbetarskap

I vår personalpolicy beskriver vi bland annat vår syn och våra förväntningar på medarbetarskap. Ur policyn:

”Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Huddinge kommuns medarbetare är professionella, kompetenta, engagerade och tar ansvar för sitt eget arbete och för helheten. Medarbetare uppmuntras att bidra till verksamhetsutveckling genom att komma med idéer och utmana invanda arbetssätt. Medarbetare deltar aktivt i de förändringar och utvecklingsarbete som genomförs för kommuninvånarnas bästa. Medarbetare ska i sitt arbete kunna känna stolthet över ett väl utfört samhällsuppdrag.”

Ledarskap

I vår personalpolicy beskriver vi också vår syn och våra förväntningar på ledarskap. Ur policyn:

"Ledarskapet i Huddinge kommun präglas av förmåga att omsätta beslutade politiska mål till god verksamhet med fokus på kommuninvånarna. Chefer i Huddinge kommun är goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden. Chefer driver aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ledarskapet främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och att goda idéer tas tillvara. I ledarskapet ligger ansvaret för uppföljning, återkoppling och att ge medarbetare stöd och möjligheter till utveckling."

Alla chefer certifieras i arbetsmiljö och erbjuds utbildningar inom både ledarskap och sakområden. 

Våra kärnvärden

Vi är modiga

Vi vågar ta ansvar och vill ta för oss för att lyckas med vårt samhällsuppdrag. Vi vågar ta ställning i viktiga frågor och vi vågar söka nya vägar i vår strävan mot ett hållbart samhälle.

Vi driver utveckling

Vi bidrar till verksamhetsutveckling och driver samhällsutvecklingen framåt. Vi realiserar våra ord i handling och tar ansvar för uppdragen och driver dem i mål.

Vi är omtänksamma

Vi tror på våra medmänniskors förmågor och hjälper dem att växa. Vi tar ansvar för samhällsuppdraget och bryr oss om både människor och natur. Vi bidrar till en varm och öppen arbetsplats.

Vi bejakar och värdesätter mångfald

Vi möter varje människa med respekt. Vi vill att mångfald ska vara grunden för ett rikt och inkluderande samhälle. Vi ser möjligheterna i en stor variationsrikedom och uppskattar kontrasterna det medför.

Etisk kod

 • Vi bemöter varandra och våra invånare på ett jämlikt och likvärdigt sätt
 • Vi följer lagar och regler
 • Vi står fria från jäv och andra intressekonflikter
 • Vi värnar om yttrandefrihet och demokrati
 • Vi använder offentliga medel på rätt sätt

Alkoholpolicy och rökfri arbetstid

För att värna arbetsmiljön och hälsan för våra brukare och medarbetare ska arbetsplatserna i Huddinge kommun vara fria från alkohol och droger. Rökning är inte tillåten under arbetstid.