Förskolan Äpplet

Om oss

Förskolan Äpplet är en kommunal förskola och en av sex förskolor i Sjödalens förskoleområde. Övriga förskolor inom området är Balingsnäs, Entitan, Sagoskogen, Sörskogen och Äpplet.

Förskolan ligger i ett område med flerbostadshus endast fem minuters gångväg från Huddinge centrum. Skog och bibliotek ligger inom gångavstånd och besöks regelbundet.

Våra avdelningar

Äpplet består av två avdelningar: Upptäckarna och Utforskarna. Förskolan strävar vi efter att ha väl sammansatta grupper av barn.

Under vårterminen möts förskolans äldsta barn kontinuerligt i olika organiserade sammanhang, som en förberedelse för en övergång till förskoleklass.


Så här arbetar vi

Vår förskolas verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Begreppen omsorg, lek och undervisning genomsyrar verksamheten och bildar en helhet.  

Grunden för att utvecklas och lära är att känna sig trygg, bekräftad och lyssnad på. För oss är det viktigt att skapa goda relationer med både barn och vårdnadshavare. Vår läroplan och likabehandlingsplan ligger till grund för vårt arbete. För att säkerställa alla barns rätt organiserar vi för mindre grupper större delen av dagen. 

Genom en pedagogisk miljö som inbjuder till och utmanar barns lek och skapande ska vi väcka nyfikenhet och lust. Vuxna, deltar i, berikar och utmanar leken med material och frågeställningar som kan ta leken vidare. I den pedagogiska miljön får barnen möta en mångfald av material, litteratur och bilder. 

En helhetssyn på barns lärande gör att vi är medvetna om och synliggör lärandet som pågår i alla undervisningssituationer hela dagen.

Vi utgår ifrån och har ett ansvar att bredda och utvidga barns erfarenheter och livsvärldar.

Genom ett processinriktat arbetssätt och ett tydligt pedagogiskt ledarskap är vi följsamma och tar tillvara barns tankar och idéer.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, för att kunna följa upp, utvärdera och planera undervisningen så att varje barn blir delaktigt och ges inflytande i våra processarbeten och i organisation av förskoledagen. 

I syfte att verka för en likvärdig förskola inom organisationen leder förskolechef och biträdande förskolechef det pedagogiska utvecklingsarbetet. Till stöd finns specialpedagog och pedagogiska handledare.


Föräldrasamverkan

Grunden för ett gott samarbete mellan hem och förskola läggs redan vid introduktionen.  Introduktionen bygger på ett aktivt deltagande av vårdnadshavaren, som tillsammans med barnet är med i förskolans verksamhet mellan 09:00-15:00.

Introduktionsperiodens längd avgörs av det enskilda barnets behov, men räkna med 2 veckor. Efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal, där vi går igenom hur introduktionen upplevts. 

Vi värnar den dagliga dialogen och erbjuder dessutom utvecklingssamtal 2 ggr/läsår. Tillsammans med vårdnadshavare får vi en samlad bild av barnet, något som stödjer oss i att organisera för en så bra och utvecklande verksamhet som möjligt. Varje höst har vi föräldramöte och 2 gånger/läsår bjuder förskolechef in till möte med föräldrarepresentanter.

Ett månadsbrev ger en kontinuerlig information om den verksamhet barnet varit delaktiga i samt övrig aktuell information.

Maten på förskolan

Förskolan har en egen kock, som lagar mat från grunden. Vi följer Huddinge Kommuns förskolematsedel och alla måltider är näringsberäknade enligt kommunens kostkonsulent.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Upptäckarna 08-535 306 97
Utforskarna 08-535 306 98
Mars 08-535 305 67
Pluto 08-535 380 23
Kometen 08-535 309 67

Ledning

Besöksadress

Besök oss


Uppdaterad 27 november 2017

Var informationen till din hjälp?