Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av extremt hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Förskolan Källbrink

Om oss

Förskolan Källbrink är en kommunal nybyggd förskola med fem avdelningar som ligger i korsningen Källbrinksvägen och Gamla Stockholmsvägen, i Fullersta.

Förskolan är byggd som ett passivhus vilket innebär att huset har tjocka väggar och tak, energieffektiva fönster som är konstruerade för att vara välisolerade. Förskolan har ett ventilationssystem för värmeåtervinning och värms upp av de människor som vistas i byggnaden, hushållsmaskiner och belysning. Det utestänger buller och upplevs som ett ”tyst hus” med en bra akustik och inomhusklimat.

En stor del av den relativt kuperade naturtomten har behållits som den är, för att utgöra en naturlig och spännande miljö för barnens upptäckarglädje, utforskande och egna påhitt och lekar. Uterummen på den anpassade delen innehåller amfiteater, odlingar, labyrinter, buskar, vattenposter, sand och klätterlek. Det finns en låsbar cykelparkering under tak på tre olika platser för att stimulera såväl personal som föräldrar att använda cykel i stället för bil.

Förskolan ligger i närheten av Källbrinks skola och Källbrinks idrottsplats. Vi har fina naturområden bakom förskolan. Vi har också möjlighet att ha ett nära samarbete med Källbrinks förskoleklass, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften tillsammans med skolan att finna bra former för att avrunda och avsluta förskoleperioden.

Vi har också ett samarbete med de andra förskolorna som ingår i vårt förskoleområde.

Förskolan är ett tvåvåningshus och på det övre planet finns plats för tre hemvister med ett stort allrum i mitten. I det undre planet finns det två hemvister och hela köksdelen med några samtalsrum. Köket är stort och där kommer det att lagas näringsriktig och god kost. Förskolan är till för cirka 90-100 barn i åldern 1-5 år. Vi kommer att arbeta tillsammans både barn och vuxna i olika gruppkonstellationer för att både barn och vuxna ska finna olika sammanhang att vara i. På så sätt hoppas vi att barn och vuxna kan få mer utrymme för att använda sina olika egenskaper, kunskaper och erfarenheter.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan är stängd fyra veckor under sommaren och då är en av våra andra förskolor öppen för de barn som behöver gå i förskolan under den tiden.

Förskolan stänger fyra dagar per år då det är studiedagar.

En dag per månad stänger förskolan kl 16:00, då vi har arbetsplatsträff. I vårt kalendarium ser du vilka dagar som gäller.

Mellan jul och nyår slår vi samman områdets enheter utifrån barnens behov av förskoletid och är på en förskola i området.

Dokument


Så här arbetar vi

Förskolan arbetar efter vårt nationella styrdokument Lpfö-98/10. Kommunen arbetar fram en verksamhetsplan varje år och i den finns eventuellt riktade uppdrag från vår förskolenämnd.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. För att vi ska kunna arbeta med dessa mål arbetar vi temainriktat. Vi bestämmer ett tema varje läsår där varje hemvist arbetar utifrån barngruppens förutsättningar. När vi alla arbetar med samma tema kan vi berika varandra med olika idéer och arbetssätt. Barnen delger också pedagogerna idéer som utvecklar temat, då det blir ett gemensamt lärande för vuxna och barn.

Vi delar in barnen i olika gruppkonstellationer för att grupperna ska innehålla färre barn. Vi tror att barnen behöver få vara både i stora och i små grupper. Pedagogerna ser också varje barn mer individuellt i en liten grupp. Vårt värdegrundsarbete är väldigt viktigt för oss. Värdegrundsarbetet innehåller många delar som att barnen ska kunna visa empati, lära sig ta ansvar, utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera och ta ställning till olika etiska dilemman samt förstå att alla människor har lika värde.

Utveckling och lärande är aktiviteter som sker under hela dagen när pedagogerna kommunicerar, relaterar och ordnar en bra pedagogisk miljö för barnen. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet genom bland annat tema-arbetet. Barnen ska få erövra nya erfarenheter kunskaper och färdigheter. Barns inflytande innebär att barnen får ta mer ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö. De behov som barnen ger uttryck för ska tas emot av pedagogerna så att de kan ligga till grund för planeringen av verksamheten.

Relationen mellan förskola och hem är viktig för oss. Vi arbetar för att barn och föräldrar ska få en bra introduktion på förskolan. Introduktionen kan se olika ut, en del större barn kan introduceras på en kortare tid och småbarnens introduktion kan ta längre tid. För oss är det viktigt att vi följer barnets signaler och välmående och att vi gör introduktionen så bra som möjligt. Förskolan har ett introduktionsprogram som är flexibelt.


Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan
Vår förskola utvecklas i samverkan med föräldrarna. Vi behöver varandras kunskaper och erfarenheter för att barnens vardag ska blir så bra och utvecklande som möjligt.

Vi kommunicerar med föräldrar via:

  • Den dagliga kommunikationen.
  • Uppföljningssamtal, utvecklingssamtal en gång per termin.
  • Föräldramöte på våren med nya föräldrar.
  • Föräldramöte på hösten med ”gamla” föräldrar.
  • Föräldraforum där två föräldrarepresentanter från varje hemvist deltar med ledning en gång per termin.
  • Föräldramöte på hösten på respektive hemvist då en timme är tillägnad föräldrarna och deras frågor och synpunkter.
  • Många tillfällen har vi tillsammans för att göra det så bra som möjligt för vårt samarbete med er och barnen.

Kontakta oss

Avdelningar

Anemonen 08-535 381 13
Korallen 08-535 381 14
Stjöstjärnan 08-535 381 15
Maneten 08-535 381 16
Snäckan 08-535 381 16
Kök 08-535 381 11

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 11 september 2017

Var informationen till din hjälp?