Förskolan Sagoskogen

Om oss

Förskolan Sagoskogen är en kommunal förskola i Västra Balingsnäs som ingår i Sjödalens förskolor tillsammans med förskolorna Albatrossen, Balingsnäs, Entitan, Sörskogen och Äpplet.

Sagoskogen är en nybyggd miljöanpassad förskola. Vi har en stor gård och skogen inpå knutarna.

Förskolan har fem åldersintegrerade hemvister med 18-20 barn i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar med stationsverksamhet och tvärgrupper för att ge barn och pedagoger rika tillfällen till möten i vardagen och vi ser förskolan som en enhet med öppna dörrar mellan hemvisterna. De yngsta barnen sover utomhus på vår stora altan i specialtillverkade sängar.

Vår vision är att kunna erbjuda barn och föräldrar en rolig, lärorik och trygg miljö där positiva vuxna och barn känner samhörighet och delaktighet och där vi kan tillvarata barnens glädje och lust till det livslånga lärandet.

Inom Sjödalens förskolor arbetar vi aktivt med vårt eget förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen. Vi ger varandra feedback på vårt bemötande och för ständiga diskussioner kring värdegrundsfrågor. Genus och jämställdhet genomsyrar vår verksamhet; alla barn ska ges samma möjligheter att utveckla sina intressen och färdigheter utan att begränsas av könstillhörighet. Vi arbetar även med att barnen ska kunna sätta ord på och kunna hantera sina känslor.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan har stängt fyra dagar per år för studiedagar.

Öppet under sommaren

Förskolan är stängd under fyra veckor under sommaren och då är förskolan Albatrossen öppen för de barn som behöver gå i förskola under den perioden.

Dokument


Så här arbetar vi

Inom Sjödalens förskolor arbetar vi temainriktat och tar tillvara på lärandet i alla situationer under dagen.

Vi arbetar ständigt med värdegrunden för att öka vår medvetenhet om vårt eget förhållningssätt och vår roll som förebilder för barnen. Vi arbetar med hur vi bemöter flickor och pojkar och vill ge alla barn samma möjligheter att utveckla sina intressen och färdigheter utan att begränsas av traditionella könsroller.

Vi arbetar med att ge barnen verktyg för att lära känna och kunna hantera sina känslor genom att hjälpa dem att sätta ord på dessa.

Vårt lek- och lärandematerial är noga utvalt så att det är könsneutralt, lärorikt och inspirerande för barnens fantasi och skaparlust.

Vi har ett tillåtande arbetssätt där vi tar tillvara på barnens idéer och tankar och verksamheten är anpassad efter barnens behov vilket gör att barnen har stort inflytande över sin dag på förskolan.

Vi reflekterar tillsammans med barnen för att få deras syn på vår verksamhet. För att barnen ska kunna följa sin egen utveckling och sitt eget lärande använder vi pedagogisk dokumentation som verktyg. Varje barn har en egen dokumentationspärm, en Portfolio.

Vi arbetar för en likvärdig förskola där barnen får samma förutsättningar för trygghet och lärande oavsett vilken förskola man går på. Detta uppnår vi bland annat genom att personal inom Sjödalens förskolor får samma kompetensutveckling, att vi utbyter kunskaper och erfarenheter i olika nätverk för till exempel förskollärare och kokerskor och genom att vi har ett gemensamt tema där vi kan utbyta erfarenheter och idéer kring arbetet.

Vi arbetar aktivt med vårt eget förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen och vi ger varandra feedback på vårt bemötande och för ständiga diskussioner kring värdegrundsfrågor.


Föräldrasamverkan

Grunden till en bra föräldrasamverkan lägger vi i samband med introduktionen då föräldrarna är delaktiga i förskolans verksamhet under hela dagar. Hur lång tid introduktionen tar är individuellt men introduktionsperioden pågår under en tvåveckorsperiod då man ska räkna med att vara tillgänglig med kort varsel och det utgår alltid utifrån barnets behov.

Efter varje avslutad introduktion har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur introduktionen upplevts. Det samtalet och utvecklingssamtalen som sker en gång per termin ger oss en samlad bild av barnet och barnets förmågor och behov och på vilket sätt vi kan organisera för att verksamheten ska bli så bra som möjligt.

En bra föräldrasamverkan uppnår vi genom att vara lyhörda för de synpunkter föräldrarna har på vår verksamhet bland annat genom den dagliga kontakten samt på föräldramöten, föräldrarepresentantsmöten och på utvecklingssamtalen som vi har en gång per termin angående barnens utveckling och lärande. Vid samtalen väljer föräldrarna själva vilken pedagog de vill ha samtal med.

Varje månad skriver vi ett gemensamt månadsbrev för hela förskolan med information om verksamheten och annan viktig information.

Varje år i december bjuder vi in till Luciafirande.

Varje vår bjuder vi in till en vårfest där vi visar vad vi tillsammans med barnen har arbetat med under året.


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?