Avgifter för fritidsverksamhet

Vi tar ut en avgift för platsen på fritids. Hur stor avgiften är bestäms av Huddinge kommunfullmäktige. Du betalar avgiften 12 månader om året, oavsett om platsen används eller inte. 

Så här räknar du ut din avgift

Du kan få hjälp att räkna ut din familjs totala avgift för förskola och fritidshem med vår e-tjänst. 

  1. Välj månad och år, klicka på "Hämta".
  2. Fyll i dina barns födelsedatum och ditt hushålls totala inkomst före skatt.
  3. Klicka på "Beräkna avgift".

 Gå till e-tjänsten

Meddela oss om din inkomst ändras i hushållet

Om du får ändrad inkomst ska du meddela förändringen, eftersom din inkomst påverkar vilken avgift du betalar. 

Fyll i och skicka in blanketten med dina inkomstuppgifter.

Blankett för att lämna inkomstuppgift

Betalar du rätt avgift för platsen fritidsverksamheten?

Från och med den 1 januari 2014 jämför vi hushållens deklarerade inkomster med den avgift som du får eller har fått betala för en plats i fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg. Avgiften baseras på den totala inkomsten du och ditt hushåll har per månad. 

Vilka hör till "hushållet"?

Med hushåll menas ensamstående, makar som är gifta med varandra eller sammanboende par som

  • har eller har haft gemensamma barn
  • eller är folkbokförda på samma adress

Om barnets föräldrar är folkbokförda på samma adress har de en gemensam plats i barnomsorgen. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomster.

Läs mer om inkomstjämförelser

Vem betalar maxtaxa?

Om ditt hushåll sammanlagt tjänar mer än 46 080 kr i månaden under 2018, betalar ni den högsta avgiften, så kallad "maxtaxa". 

Vad händer om du inte betalar i tid?

Om du inte betalar avgiften i tid får du en betalningspåminnelse med en påminnelseavgift. Betalar du inte påminnelsen kommer du att få ett inkassokrav.

Om du inte betalar inkassokravet kan vi säga upp barnets plats. 

Du får rabatt om du har flera barn i förskolan

Du får syskonrabatt om du har fler än ett barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem. Du betalar den högsta avgiften för det yngsta barnet och en reducerad avgift för de andra barnen. För ett fjärde barn betalar du ingen avgift.

Dessa avgifter gäller för fritids

Fritidshemsbarn Procent av inkomst Högsta avgift per månad
Fritidshemsbarn 1 2% 922 kronor
Fritidshemsbarn 2 och 3 1% 461 kronor
Fritidshemsbarn 4   Ingen avgift

Vad är avgiften för en plats i öppen fritidsverksamhet?

En plats i öppen fritidsverksamhet (barn 10-13 år) har en fast avgift på 409 kronor per månad. Avgiften gäller oavsett inkomst. Avgiften börjar gälla från och med september månad när barnet börjar i årskurs 4. 

Uppdaterad 18 januari 2018

Var informationen till din hjälp?