Social- och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF)

Information

Vad vi gör

Erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Ansvarar för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, mottagande av ensamkommande barn och nyanlända, alkoholtillstånd och bostadsförturer.

Ledning

Kontaktuppgifter till social- och äldreomsorgsförvaltningens ledning 

Politiskt ansvar

Socialnämnden, Äldreomsorgsnämnden