Rivning i Stortorp stoppad

17-08-21

En pågående rivning av ett hus i Stortorp har stoppats eftersom rivningsföretaget inte har uppfyllt kommunens krav.

Rivningslov för ett äldre enbostadshus och bygglov för ett nytt flerbostadshus med 10 lägenheter har tidigare getts för den aktuella fastigheten i Stortorp. Under sommaren har rivningsarbete av det gamla huset som finns på fastigheten påbörjats.

Protester mot rivningen

Boende i området har vid ett flertal tillfällen kontaktat kommunen och ifrågasatt hur rivningen går till. Kommunen har därför besökt fastigheten vid ett flertal tillfällen och som en följd av dessa besök beslutat om två förelägganden. Dessa innebär dels att företaget ska vidta skyddsåtgärder för att förhindra och förebygga uppkomst och spridning av damm samt buller från rivningsarbetet, dels att de ska redovisa vilket farligt avfall som hanterats på fastigheten och vart det transporterats.

Rivning stoppas tills vidare

Efter att protesterna startade har den ursprungliga förordnade kontrollansvariga avsagt sig sitt uppdrag. Kommunen har då förelagt företaget att komma in med förslag på ny kontrollansvarig samt ny kontrollplan för rivningen. Då detta inte skett har kommunen under förra veckan beslutat att stoppa rivningsarbetet.

Kommentar till inslaget

Rivningen uppmärksammas idag i ett inslag i SVT.
I inslaget sägs att giftigt material från huset använts som fyllnadsmassa. Kommunen har vid platsbesök inte kunnat belägga att det verkligen är fallet och företaget måste, enligt ett av de två föreläggande som de fått, nu redovisa vilket farligt avfall som uppkommit och vart det transporterats. Blåbetong räknas dock inte som miljögift eller farligt avfall.

I inslaget sägs vidare att det nya flerbostadshuset ska byggas på uppdrag av kommunen. Det finns dock inte något sådant uppdrag från kommunen. Kommunen har enbart beviljat en ansökan om bygglov eftersom den ansökta åtgärden stämmer med områdets detaljplan. Vid lovprövning finns inget krav på att en kommun ska kontrollera om ett företag betalat skatt.

Möte med boende

Diskussioner pågår för att få till stånd ett möte mellan representanter för de boende i området och kommunen.

Uppdaterad 24 augusti 2017

Var informationen till din hjälp?