Karolinska Universitetssjukhuset – om- och tillbyggnader

Karolinska Universitetssjukhuset byggs ut på fastigheten Medicinaren 5 med nya lokaler för bland annat en operationsavdelning med cirka 24 salar. Läs mer om projektet, utbyggnad av allmänna anläggningar och ta del av handlingar.

Vad händer nu?

  • Locum har påbörjat om- och tillbyggnationen av Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Under 2015 utfördes markarbeten på baksidan av sjukhuset inför byggnationen av en ny utbyggnad i anslutning till sidobyggnaderna B2 och B4. I den nya utbyggnaden skapas bland annat en ny operationsavdelning med cirka 4 salar. Om- och tillbyggnationen beräknas vara klar under 2019. 
  • Vissa trafikomledningar krävs under byggtiden. 

Vad gör vi?

Ny- och ombyggnationerna av operation och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset är en del av en större satsning inom Landstinget. Byggnationen ingår i ”Framtidsplanen”, en omfattande utveckling av hälso- och sjukvården i Stockholms län för att möta framtidens vårdbehov. 

En detaljplan har tagits fram för att ge förutsättningar för en omfattande utbyggnad av befintlig sjukhusbyggnad, mer än den Locum nu använder. Ändamålen i den nya detaljplanen omfattar förutom sjukvård, även undervisning, forskning, utveckling och laboratorieverksamhet.

Minst 30 procent av ytan i södra delen mot Anatomivägen ska vara sjukhuspark. Anatomivägen kommer att byggas om i ett sent projektskede. 

Läs mer om ny- och ombyggnationen av Karolinska Universitetssjukhuset på Locums hemsida 

Detaljplan

Detaljplanen för del av Medicinaren 5, del II (Huddinge sjukhusområde) vann laga kraft i oktober 2014, den utgör utgångspunkt för tillbyggnationen.

Ta del av handlingarna

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Inom projektet ingår en ombyggnation av Anatomivägen i ett sent skede, det beräknas byggas av kommunen under 2019.  

Uppdaterad 11 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?