Kungens Kurva – nytt shoppingcenter och Ikea-varuhus

Vad händer nu?

 • Beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft den 14 juli 2017.

Vad gör vi?

Syftet med detaljplanen för kvarteren Kurvan 2 respektive 5 är att pröva möjligheten att utöka Kungens kurva Shopping center med handel och bygga om Ikeavaruhuset. Syftet är också att utreda hur den nya anläggningen ska bidra till Kungens kurva genom sin utformning med entréer, mötesplatser, gestaltning och markplanering.

I planen ingår även en ny huvudgata mellan Dialoggatan och Smistavägen där delar av Tangentvägen går idag. Huvudgatan är en del av kommunens föreslagna stamnät för kollektivtrafik där busstrafik ska kunna ta sig fram utan att fastna i bilköer. 

De två fastigheterna är privatägda, Kurvan 2 ägs av Ikea Centers Stockholm AB och Kurvan 5 av IKEA fastigheter AB. Den sammanlagda ytan för detaljplanen är cirka 17 hektar.

Några av förändringarna i förslaget

 • Ikeavaruhuset byggs om då det nuvarande byggts om och byggts på i omgångar sedan 1965. Det planerade nya varuhuset byggs enligt Ikeas senaste varuhuskoncept.
 • Ikeavaruhuset byggs ihop med Kungens kurva shoppingcenter.
 • Varuhus och shoppingcenter får parkering under byggnaderna i markplan.
 • Ny stor entré mot den nya korsningen Dialoggatan och den förlängda Tangentvägen. Där planeras det även för ett busshållplatsläge, en ny torgbildning och damm.
 • Det kommer att vara möjligt att gå och cykla under varuhuset på Modulvägen.
 • Ikeavaruhuset kommer tillfälligt att ligga i shoppingcentrets nya lokaler medan det gamla varuhuset rivs och byggs om på nytt i ungefär samma läge som idag.
 • Vid Dialoggatan skapas en ny knutpunkt för kollektivtrafik med omstigning mellan busstrafik och ett hållplatsläge för en framtida Spårväg syd. Utmed gatan anläggs gång- och cykelvägar på båda sidor. Två dagvattendammar föreslås på bägge sidor om gatan, dessa ska fungera som mötesplatser i området.

En förutsättning att underlätta för gående och kollektivtrafik

En av förutsättningarna för att pröva tillkommande handel i Kungens kurva är att utreda möjligheterna att öka andelen resenärer med alternativa färdsätt till bilen. Planförslaget ska därför underlätta för gående och kollektivtrafikresenärer till anläggningen genom att säkerställa tydliga och attraktiva gångstråk.

Förslag på nytt shoppingcenter och Ikea-varuhus

Tidplan för förslag till detaljplan

 • Samråd perioden 9 juni-31 augusti
 • Granskning 16 januari-16 februari
 • Antagande i juni 2017

Uppdaterad 14 juli 2017

Var informationen till din hjälp?