Rosenhill – nyexploatering och tätare bebyggelse

Kommunen vill förnya och förtäta befintlig bebyggelse samt ge möjlighet till nyexploatering med tätare bebyggelse i form av gruppbebyggda småhus och flerbostadshus i Rosenhill. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och programhandlingar.

Den blå markeringen visar planområdet för Rosenhill och Skapaskolan.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för Rosenhill samt gatukostnader var på samråd mellan den 23 maj och 4 juli 2017, då fanns möjligheten att tycka till om förslaget. 

  • Nu arbetar vi med att gå igenom och sammanställa inkomna synpunkter.

Vad gör vi?

Syftet är att förnya och förtäta befintlig bebyggelse samt ge möjlighet till nyexploatering med tätare bebyggelse i form av gruppbebyggda småhus och flerbostadshus. Planläggningen syftar också till att ge förutsättningar för att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Sträckningen av gatan mellan Kolonivägen och Rosenhillsvägen ska utredas plus en ny- och ombyggnad av huvudgata samt det lokala gatunätet. Behovet av förskola och skola i närområdet ska tillgodoses. 

Tidplan

Beslut om planuppdrag 15 december 2014
Samråd 23 maj - 4 juli 2017
Utställning Kvartal 3 2018
Antagande i kommunfullmäktige Kvartal 1 2019
Laga kraft, tidigast Cirka 4 veckor efter antagande om inte beslutet överklagas
Genomförande Start utbyggnad gator och VA tidigast kvartal 1 2019, start utbyggnad bebyggelse tidigast kvartal 1 2020

Handlingar

Mattias Carlswärd

Mark- och exploateringssektionen

Svarar på frågor om gatukostnader.

Telefon: 08-535 313 88

E-post: mattias.carlsward@huddinge.se

Uppdaterad 9 april 2018

Var informationen till din hjälp?