Södertörnkyrkan – ny detaljplan

För fastigheterna Paviljongen 1 och 2 med flera, där bland annat Södertörnkyrkan idag har sin verksamhet, tar vi fram en ny detaljplan samt gör en ändring av befintlig detaljplan.

Den blå markeringen i kartan visar planens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Detaljplanen har varit på samråd mellan 9 juni och 4 juli 2017. Nu arbetar vi med de synpunkter som kommit in och med ett nytt förslag på detaljplan inför granskning. 

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan samt ändrar en befintlig detaljplan för fastigheterna Paviljongen 1 och 2 med flera.

Den nya detaljplanen innebär bättre förutsättningar för lastning/lossning och avfallshantering till Södertörnkyrkans verksamhet. Det föreslås även ett ändrat läge för transformatorstationen.

Den förändrade detaljplanen är en mindre justering. Det finns balkonger/uteplatser på fastigheten som ligger på allmän plats, förslaget är att den marken istället planläggs som kvartersmark. De befintliga balkongerna/uteplatserna kommer också kunna glasas in.

Planförslaget innebär också att befintlig gång- och cykelbana byggs om eftersom den behöver flyttas.

När gör vi det?

Plansamråd 

9 juni-4 juli 2017
Granskning 

Kvartal 4 2017
Antagande 

Kvartal 4 2017
Laga kraft  Kvartal 1 2018

Uppdaterad 19 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?