Storängen – Ängen förskola

En förskola byggs i Storängen på fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16. Läs mer om projektet.

Karta över planområdet

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft  den 31 mars 2015.

  • Kommunen har sålt marken till Huddinge Samhällsfastigheter AB.

  • Marken har sanerats och förskolan beräknas stå klar i slutet av augusti 2018.

Vad gör vi?

Detaljplanen tillåter bebyggelse av förskola/skola inom en del av den kommunägda fastigheten Hörningsnäs 1:1 samt Björkudden 16 som ligger öster om den befintliga Ängsnässkolan. Förskolan ska fylla en del av behovet av förskoleplatser för den bostadsplanering som kommer i och med utbyggnaden av Huddinge centrum och Storängen.

Kommunen ansvarar för nybyggnad av planerad gång- och cykelväg, cirka 65 meter parallellt med Klarabergsvägen. Området omfattar totalt cirka 1,2 hektar. 

Detaljplan

Den gällande detaljplanen för Ängsnäs förskola reglerar den kommande byggrätten för förskolan. Detaljplanen vann laga kraft den 31 mars 2015.

Antagna planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Utbyggnad av gång- och cykelbana beräknas att påbörjas när förskolan har börjat byggas och beräknas stå klara ungefär samtidigt som förskolan är färdigbyggd. Förskolan beräknas vara färdig i slutet av augusti 2018.

Utbyggnad av allmän service

Huddinge kommun har sålt marken för den nya förskolan till Huddinge Samhällsfastigheter AB. De har sanerat marken och beräknar att förskolan är färdigbyggd i slutet av augusti 2018.

Uppdaterad 5 april 2018

Var informationen till din hjälp?