Tomtbergaskolan – utbyggnad

Huddinge Samhällsfastigheter ska bygga till och utöka kapaciteten på Tomtbergaskolan med ytterligare cirka 400 elever. Ta del av en beskrivning av projektet och tidplan.

Den blå markeringen visar planområdet.Vad händer nu?  

  • Detaljplanen vann laga kraft den 7 oktober.

  • Just nu pågår förberedande arbeten både inför själva byggstarten, och för att hitta bra ersättningslokaler för elever och personal under tiden arbetet pågår.

  • Enligt den tidigare meddelade planen ska byggarbetet starta höstterminen 2018 och det är fortfarande målsättningen.

  • Byggtiden är beräknad till cirka 2,5 år.

Vad gör vi? 

På grusplanen norr om den befintliga skolbyggnaden ska Tomtbergaskolan byggas ut för att rymma ytterligare cirka 400 elever. När utbyggnaden är klar finns det plats för cirka 840 elever i fyra paralleller i årskurserna F-6. Den befintliga skolbyggnadens och områdets kulturhistoriska värde ska bevaras.


Illustration från Kommunalvägen (Sundell Arkitekter). Vilket material fasaden på den tillkommande byggnaden ska ha är inte fastställt ännu.

Utemiljöer och skolgård

I samband med bygget förbättras också tillgängligheten och utemiljöerna. En ny huvudentré skapas inom tillåtet avstånd från parkerings‐ och avlämningsplats. Den nya gång- och cykelbanan anläggs i västra delen av skolområdet och knyter an till Rådsparken och Kommunalvägen precis som tidigare.

Illustrationsplan (Novamark). Den röda markeringen visar utbyggnaden, blått den nya gång- och cykelbanan och gult den framtida huvudentrén.

Skolgården ska utvecklas och förbättras och den mindre byggnaden som idag gränsar mot Huddinge Kyrkliga samfällighet kommer att rivas för att skapa friyta. Barnen kan även leka i Rådsparken, som finns i direkt anslutning. En mindre kulle naturmark ska bevaras och ett bullerskydd kommer att anordnas längs med Kommunalvägen. Idag är skolgården präglad av platta och hårdgjorda ytor vilket skulle kunna kompletteras med mer varierande terräng.

Friytan per barn kommer att minska, delvis på grund av att utbyggnaden sker på nuvarande friyta men även på grund av att antalet barn i skolan blir fler. Det gör att det blir extra viktigt att öka kvaliteten på skolgården genom att till exempel förbättra lekutrustningen. I barndialogen har det kommit in önskemål om ny klätterställning, konstgräsplan, ställe där man kan träna och någonstans där man kan hänga inne.

För varutransporter ordnas det ett nytt lastintag mot Lagstigen som ska förbättra säkerheten genom att transporterna åtskiljs från de områden där man tar sig till och från skolbyggnaden.

Tidplan

Samråd 25 februari - 7 april 2016
Granskning 19 april - 21 maj 2017
Antagande 11 september 2017
Laga kraft 7 oktober

Uppdaterad 10 november 2017

Var informationen till din hjälp?