Västra Balingsnäs – nya flerbostadshus och småhus

Flerbostadhus och småhus byggs i Västra Balingsnäs på fastigheterna Balingsnäs 1:16 och 1:17. Ta del av en beskrivning av projektet, detaljplan, utbyggnad av allmänna anläggningar, utbyggnad av bostäder, utbyggnad av allmän service samt handlingar och dokument.

Vad händer nu?

  • Nu färdigställs de sista etapperna av Västra Balingsnäs.

  • Myresjöhus färdigställer nu den sista etappen småhus med 28 enheter på höjden närmast Balingsnässkolan.

  • SMÅA bygger flerbostadshus med 64 lägenheter längs Sagoslingan. Inflyttning beräknas ske hösten 2017.

Läs mer om projektet på SMÅA:s webbplats

Läs mer om projektet på Myresjöhus webbplats

Vad gör vi?

Projektet omfattar cirka 260 bostäder i en blandning av flerbostadshus och småhus i Västra Balingsnäs. Lägenheterna i flerbostadshusen fördelas på åtta enheter längs Sagoslingan. Bland småhusen byggs det både friliggande villor, parhus, radhus och kedjehus. I området finns en förskola med fem avdelningar.

Detaljplan

Detaljplanen för Västra Balingsnäs vann laga kraft den 10 juli 2007.

Antagandehandling för Västra Balingsnäs

Utbyggnad av allmänna anläggningar

De kommunala gatorna är färdiga i området. Längs flera gator finns diken med krossfyllning närmast asfaltsytan. De ligger på allmän plats och ska se till att dagvattnet kan rinna undan från gator och tomter i området. Det är viktigt att dessa markområden inte fylls igen eller görs hårda för att avvattningsfunktionen ska fungera. 

Utbyggnad av bostäder

Byggherrar i området är Skanska, Myresjöhus och SMÅA. Den sista etappen som kvarstår nu är att SMÅA bygger fyra punkthus med totalt 64 lägenheter längs Sagoslingan med inflyttning till hösten 2017.

Utbyggnad allmän service

Förskolan Sagoskogen finns i området sedan våren 2012.

Uppdaterad 24 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?