Högmora 2 – utbyggnad av gata och va

Vad händer nu?

Informationsbrev från Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall, december 2017

Informationsbrev från Birka (entreprenör), december 2017

Den 9 mars påbörjade Birka Markbyggnad sprängningsarbeten på Södervägen (rödmarkerad sträckning). Detta innebär att gatan etappvis kommer vara avstängd för biltrafik. Etapperna är cirka 20-30 meter långa.

Under tiden arbetena pågår kommer Birka att hålla med tillfällig parkering, provisoriska brevlådor och tillfälligt läge för sopkärl enligt bilden nedan.
Birka kommer även hålla ett gångstråk öppet så att samtliga boende på gatan kan komma till och från sina fastigheter.

Eftersom att tillgängligheten blir begränsad innebär det att SRV inte kommer ha tillgång till gatan. Sprängningsarbetena beräknas pågå cirka 8 veckor, under förutsättning att bergvolymerna inte ökar eller att andra oförutsedda händelser inträffar.

Vibrationsmätare monteras på era fastigheter för att säkerställa att inga skadliga vibrationer når era fastigheter.

Gatan läggs sedan igen och görs farbar för trafik. Rörläggning kommer sedan utföras med preliminär start hösten/vintern-2017. Dock kan detta komma att ändras beroende på framdriften på övriga gator i området. 

Karta över Södervägen

Vad gör vi?

Huddinge kommun samt Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 2. Det  berör Högmoravägen, Telefongränd, Södervägen, Solgränd, Svartadalsvägen, Kristinelundsvägen, Skogskärsvägen, Fyrgränd och Myrängsvägen.

Informationsbrev från Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall, december 2017

Informationsbrev från Birka (entreprenör), december 2017

Informationsbrev till boende längs Myrängsvägen, maj 2017

Informationsbrev, maj 2017

Informationsbrev, april 2017

Informationsbrev till boende på Skogskärrsvägen och Södervägen, april 2017

Informationsbrev till boende på Högmoravägen, april 2017

Informationsbrev till dig som planerar eller har en pågående byggnation på din fastighet, mars 2017

Informationsbrev, mars 2017

Informationsbrev, januari 2017

Informationsbrev, november 2016

Informationsbrev till boende vid U-område

Innan arbeten påbörjas kommer vi att informera boenden på berörda gator med lappar i brevlådorna.

När gör vi det?

Våren 2016–våren 2019.

I dagsläget kan ingen information lämnas om när va-anslutningar av fastigheter kan ske i område Högmora 2. Detta beror på att det är en offentlig upphandling och att det sedan styrs av en tidplan som presenteras av en entreprenör. Mer information publiceras här när vi har någon ytterligare information att lämna.

Uppdaterad 19 december 2017

Var informationen till din hjälp?