Till mobilversionen av huddinge.se
Från kaffe latte till kantarell på 15 minuter… Välkommen till Huddinges natur
Huddinge naturguide

Välkommen till
Björksättra halvön

Björksättra halvön – lockande upplevelser i hagmark och gammelskog
Två höga barrskogsklädda bergsryggar i syd/nordlig riktning omgivna av lövskog ger området dess karaktär. En promenad längs Orlångens strand in i reservatet skapar en känsla av skyddad oas. Stillheten och känslan av storskog infinner sig omedelbart man tar ett kliv in i skogens mitt. Storvuxna ekar, granar och tallar omger en med sin trygghet.

Naturreservatet har mycket att erbjuda besökaren. Gårdens produktion av mjölk sker i en modern ladugård och enligt kriterier för KRAV-märkning. Inget bekämpningsmedel eller konstgödsel här inte. I omgivande hagmark, bland hasselbuskar, ekar, gran- och lövskog trivs växter som trolldruva och vätteros. Letar du, kanske du finner den lilla speciella svampen, igelkottröksvamp, som ser ut som en liten hoprullad igelkott.

Kulturlandskapet formas av mulen. foto: Richard Vestin
Kulturlandskapet formas av mulen                                       foto: Richard Vestin

Beskrivning
Björksättrahalvön (eller Lasättraskogen som den också kallas) är ett skogsområde av skiftande karaktär som ligger inom Orlångens naturreservat. I höjdpartierna finns gammal hällmarkstallskog och i vissa svackor växer gran. Runt om området dominerar lövskog med stort inslag av hassel och ek. Små sumpskogspartier finns spridda i hela området. Naturvärdena är mycket höga med flera sällsynta växter och djur och området är till största delen orört vad gäller skogsbruk. Inom hela området finns en rad rödlistade arter och signalarter, både djur och växter, som påvisar att här finns mycket höga naturvärden knutna till orörda skogar. De artgrupper som är särskilt aktuella är fåglar, insekter, kärlväxter, vedsvampar, lavar och mossor. Flera av de arter som förekommer här är mycket sällsynta även i ett riksperspektiv. Exempel på några arter inom reservatet är: Mindre hackspett Dendrocopos minor, svampbaggen Mycetina cruciata, knärot Goodyera repens, koralltaggsvamp Hericium coralloides, igelkottröksvamp Lycoperdon echinatum, västlig njurlav Nephroma laevigatum och grön sköldmossa Buxbaumia viridis.
I sydöstra delen finns en hagmark med mycket höga värden för den biologiska mångfalden. Här är finns bland annat mycket sällsynta lavarter på hagmarkens ekar. Lavar som ekspik Calicium quercinum, skuggorangelav Caloplaca lucifuga, rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea finns på hagmarkens ekar. Området betas av kor.

Björksättrahalvön, som ligger i ett typiskt södertörnskt sprickdalslandskap, ligger i den nordöstra delen av Hanveden. I norr avgränsas området av sjön Orlången och i syd av Lännavägen.

Vy över Lasättraviken. foto: Richard Vestin
Vy över Lasättraviken                                                           foto: Richard Vestin

Friluftsliv
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Frånvaron av skogsbruk och anlagda leder inom reservatet gör att en känsla av vildmark kan infinna sig. Området ingår även i den övergripande grönstrukturen för Stockholmsregionen där detta utgör en viktig del av ett kärnområde.

Tillgänglighet
Området är relativt lättillgängligt. Från Huddinge centrum går linjebussar ( 709 ) till Lissma och cykelväg finns nästan ända fram. För bilburna finns inga iordningställda parkeringsplatser men möjligheter finns att parkera på några platser längs Lännavägen.

Syfte
ÄNDAMÅLET MED BJÖRKSÄTTRAHALVÖNS NATURRESERVAT

Ändamålet med naturreservatet skall vara att bevara ett skogsområde och en hagmark av stort värde för den biologiska mångfalden. Syftet är vidare att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet i den mån naturvårdens intressen inte skadas.

ÄNDAMÅLET SKALL TRYGGAS genom att:

- området undantas från skogsbruk
- hagmarken i södra delen hävdas genom bete
- området är tillgängligt för besökande allmänhet
- informera om områdets naturvärden

Skördetid på Björksättra halvön. foto: Richard Vestin
Skördetid på Björksättrahalvön                                            foto: Richard Vestin

Föreskrifter
FÖRESKRIFTER FÖR BJÖRKSÄTTRAHALVÖNS NATURRESERVAT
Föreskrifterna skall inte utgöra hinder mot att de åtgärder som anges i bifogad skötselplan utförs. Föreskrifterna skall ej heller utgöra hinder mot de arbetsföretag som krävs för den normala skötseln av områdets vägar och anläggningar såsom luftledningar och gasledningar.

Föreskrifter för allmänheten
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1. - förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, hacka, spränga eller måla,
2. - bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar,
3. - störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur,
4. - rida,
5. - tälta, förtöja eller ankra båt mer än två dygn i följd på samma plats,
6. - göra upp eld på berghällar och klippor,
7. - anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Föreskrifter för markägare/nyttjanderättshavare
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1. - bedriva täkt eller annan verksamhet som kan ändra områdets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden genom att gräva, spränga, borra, schakta, dika, utfylla eller liknande,
2. - uppföra ny byggnad eller anläggning annat än för reservatets skötsel,
3. - anordna upplag, avfallstipp eller liknande annat än tillfälligt upplag i samband med områdets skötsel,
4. - kalka, gödsla eller använda kemiska bekämpningsmedel,
5. - avverka levande eller döda träd eller utföra andra skogliga åtgärder. Dock får åtgärder som syftar till att bibehålla områdets naturvärden enligt vad som anges i skötselplanen utföras av naturvårdsförvaltaren,
6. - dika, dämma eller på annat sätt förändra områdets dräneringsförhållanden,
7. - inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Utan kommunstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
8. - dra fram mark- eller luftledning,
9. - anlägga väg, stig, rastplats eller motsvarande,
10. - uppföra stängsel eller andra hägnader dock får erfoderliga stängsel för betesdjur uppföras,
11. - sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anordning.

  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!

Fakta om
Björksättra halvön

Objektnamn: Björksättra halvön
Skyddsform: NR Naturreservat
Kommun: Huddinge
Area: land 85 (skog 76 + hagmark 9) = totalt 85 ha
Kommunbeslut: 1998

Beslut och skötselplan (pdf)