Till mobilversionen av huddinge.se
Från kaffe latte till kantarell på 15 minuter… Välkommen till Huddinges natur
Huddinge naturguide

Välkommen till Gömmaren

Karta över reservatet

Gömmarens naturreservat – Tätortsnära storskog
En promenad, en cykeltur, en busstur - Gömmarens naturreservat ligger alltid nära! Området är ett mycket välbesökt naturreservat mellan centrala Huddinge och Kungens kurva. Här finns möjlighet till ett rikt friluftsliv med aktiviteter som passar alla fyra årstiderna. Du kan njuta av leder och stigar som passar stavgång, skidåkning, löpning, ridning eller en helt vanlig promenad. Sol, bad och en stunds skön avkoppling vid sjön Gömmaren är ett välkänt sommarnöje för många Huddingebor. För den som vill vandra och söka en rofylld plats ger de 768 hektaren många olika spännande naturmiljöer att upptäcka. Känslan av storskog infinner sig på många härliga platser.

Gömmaren har en stor del gammal fin skog. foto: Richard Vestin
Gömmaren har en stor del gammal fin skog                       foto: Richard Vestin

Beskrivning och syfte
Gömmarområdet är ett större skogsområde av regional betydelse för friluftslivet, beläget mellan Vårby, Skärholmen, Segeltorp, Snättringe, Fullersta samt Glömsta. Skogen i reservatet utgörs mestadels av barrskog. På hällmarkernas höjder finns flera gamla tallskogar. I de mer låglänta delarna av skogen växer gran och lövskog. Variation i reservatets skog bjuder de ljusa lövskogspartierna på.
Bland annat med sumpskogar som finns på flera platser. Naturreservatet ligger inklämt i de mest tättbefolkade delarna av Huddinge kommun. I nordväst ansluter dessutom Stockholms kommun med Skärholmen. Väldigt många skolor, förskolor och fritidshem i både Huddinge och Stockholm gränsar mot naturreservatet. Två tunnelbanestationer finns i närheten, Skärholmen och Masmo. Området tangeras av två idrottsplatser. Många stigar, löpspår, markerade leder och liknande går genom området och förhöjer tillgängligheten. Allt detta gör att området är mycket välbesökt både under dag- och kvällstid.

Höstvandring runt sjön Gömmaren med en "ettermyra" till hund
Höstvandring runt Gömmaren                                             foto: Richard Vestin

Friluftsliv
Naturreservatets hjärta är sjön Gömmaren. Många stigar leder hit. Denna klarvattensjö omges av klippor, hällar, mossar och gungflyn. Här finns även en liten anlagd sandstrand. Många besöker sjön för fiske, bad och promenad. Omgivningarna runt sjön har ett stort värde för besökare och som utflyktsmål för skolor och barnomsorg. Gömmarområdet är mycket lämpligt både för skidåkning och vandring. Skridskoåkning på sjön uppskattas, då Gömmaren är en av de första sjöarna i kommunen där isen lägger sig. En sprickdal som löper från Kolartorpet till Fullersta kvarn och vidare mot sydost är ett viktigt cykel- och promenadstråk ned mot centrala Huddinge. Ett antal markerade ridleder mellan Långängen i Segeltorp och Vistaberg/Källbrink ger möjlighet till friluftsliv på hästrygg.

Fiske i sjön Gömmaren är väldigt populärt. foto: Richard Vestin
Fiske i sjön Gömmaren är väldigt populärt                         foto: Richard Vestin

Sportfiske
Sportfiske erbjuds genom fiske efter inplanterad fisk, som exempelvis regnbåge. Sjöns vatten tilltalar även inhemska fiskar som mört, abborre, gädda och gärs. Vill du fiska i sjön Gömmaren behövs det ett särskilt fiskekort. Fiskekortet går att köpa på plats efter överenskommelse med Långsjö-Gömmarens fiskevårdsförening.

"Augusts runa" vid Fullersta kvarn. foto: Richard Vestin
"Augusts runa" vid Fullersta kvarn                                     foto: Richard Vestin

Kulturhistoria
Göta Landsväg gick på 1600-talet förbi Vårby källa och här låg Snickarkrogen. Snickarkrogen (som brann ner 1992) och rester av den gamla vägbanken visar ett vägnät med ursprung från 1800-talet.
Vid Gömmaren ligger Gömmartorp som troligen byggdes i slutet av 1600-talet.
Fullersta kvarn, Långängen och Kolartorp är portar till friluftsområdet Gömmaren. Dessa ligger i utlöpare av bördiga sprickdalar med näringsrika leror som möjliggjort äldre tiders odlingar. Men torparna i Fullersta kvarn och Kolartorp har inte i första hand varit jordbrukare. Som huvudsyssla eller bisyssla har de utvunnit energi ur utmarken, bland annat genom att framställa träkol.

Vid Fullersta kvarn finns fortfarande kvarnfundamentet och kvarntorpet kvar. Uppströms lämningarna av kvarnen ligger de gamla dammarna kvar. I denna miljö finns ett rikt växt- och djurliv med flera ovanliga arter. Via dammarna rinner den bäck som försörjt kvarnen med vattenkraft. På en berghäll vid sista dammen innan kvarnfallet finns den något udda ”Augusts runa” inhackad under nödåren i slutet av 1800-talet. Texten lyder ”Farväl du kära fosterland – August 1872”. Där namnet August skrivits med runskrift.

Gömmaravinen med mycket höga naturväden. foto: Richard Vestin
Gömmarravinen med mycket höga naturvärden                   foto: Richard Vestin

Naturvärden
För den vetenskapliga naturvården hittar vi några intressanta områden. Gömmarravinen utgör ett mycket spännande område både geologiskt och biologiskt. Ravinen har bildats av en bäck som i årtusenden skurit sig ner genom den sandiga marken. Detta är länets tredje djupaste ravin. Den lilla bäcken i ravinens botten försörjs helt och hållet med vatten från olika källflöden. Den granskogsbevuxna ravinen är som djupast och mest orörd i sin västligaste del närmast E4:an. Det är också här vi hittar de högsta naturvärdena med många spännande växter, såsom storgröe, gullpudra och skärmstarr samt Gömmarområdets riktiga raritet - dunmossa.
Bäcken i Gömmarravinen passerar under E4:an och rinner ned till Mälaren där den mynnar vid Vårbybadet. Besök gärna ravinen i maj och njut av den rika fågelkören. Länsstyrelsen har klassat Gömmarbäcken med mycket högt naturvärde i sitt naturvårdsprogram från 1983.
Andra värdefulla områden är sjön Gömmaren. En sevärd fågel som regelbundet häckar i sjön är storlommen. Den tillhör sommarens tilldragelse när kvällar och nätter fylls med dess speciella sång, vilken ger sjön sin vildmarksprägel. Den kraftfulla fiskgjusen ses ofta spana efter fisk, då den flyger högt över sjöns vattenspegel. Med lite tur kan man se fågeln störtdyka ned i vattnet och gripa någon fisk med sina klor.
Skogen vid Segeltorp och Utsälje utgörs av gammal skog. På hällmarkernas höjder finns flera spännande tallskogar. Riktiga gammeltallar hittar du exempelvis vid Utsälje och norr om sjön Gömmaren. I de mer låglänta delarna av skogen växer gran och lövskog.
Vill man besöka ett skogsområde med gammelgran rekommenderas ett besök intill Gömmarvägen. Här får skogen åldras och ha sin egen livsstil. Variation i reservatets skog bjuder de ljusa lövskogspartierna på.
Bland annat med sumpskogar som finns på flera platser. En av de mest spännande hittar vi vid Fullersta kvarn. En gran- och alsumpskog finns här med förekomst av flera mycket exklusiva arter, bland annat alsidenmossa. Denna sumpskog har tack vare sitt höga naturvärde även uppmärksammats på Europanivå som ett värdefullt Natura 2000-område.

För att uppleva ekskogar får man söka sig till platser med kulturmarker vid Fullersta kvarn och Långängen. Särskilt vid Långängen finns mycket ek och ett stort inslag av hassel. Vårfloran i detta område är mycket vacker med mattor av vitsippor. Här finns även inslag av asp, sälg, klibbal, lönn, lind och våra björkar, vilka ger Gömmarområdets skog sin variation. , omgivningarna runt Fullersta kvarn, Kolartorp samt några mindre skogspartier spridda i området. Långängen är en vacker dalgång i nordöstra delen av området. Den har höga kulturvärden men även ett intressant djurliv.

Sommarens populäraste bad...foto: Richard Vestin
Sommarens populäraste bad....                                             foto: Richard Vestin

ÄNDAMÅLET MED GÖMMARENS NATURRESERVAT
Ändamålet med naturreservatet skall vara att bevara ett område av stort värde för det rörliga friluftslivet samt som undervisningsområde och utflyktsmål för skolor och barnomsorg. Syftet är vidare att bevara samt utveckla områdets vetenskapliga natur- och kulturvärden samt fornminnen.

ÄNDAMÅLET SKALL TRYGGAS genom att:

- särskild hänsyn tas till naturmiljön och friluftslivet i samband med skogsbruket
- lämna vissa skogsbiotoper där de vetenskapliga naturvärdena ges möjlighet att utvecklas
- gynna en artrik flora på vissa gräsmarker med slåtter och/eller bete
- bevara en ålderdomlig landskapskaraktär runt Kolartorpet, Fullersta kvarn och Långängen
- skydda områdets fornlämningar
- underlätta områdets nyttjandemöjlighet för friluftslivet
- informera om områdets kultur- och naturvärden.

Ridleder finns det gott om i reservatet. foto: Richard Vestin
Ridleder finns det gott om i reservatet                                  foto: Richard Vestin

FÖRESKRIFTER FÖR GÖMMARENS NATURRESERVAT
Föreskrifter skall inte utgöra hinder mot att de åtgärder som anges i bifogad skötselplan utförs. Ej heller skall föreskrifterna utgöra hinder mot de mindre arbetsföretag som krävs för den normala skötseln av områdets byggnader och anläggningar.

Föreskrifter för allmänheten
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1. - förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, hacka, spränga eller måla.
2. - bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar.
3. - framföra motordrivet fordon eller annat fordon såsom cykel annat än på anvisade vägar.
4. - störa djurlivet (t.ex genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av fågelbo eller gryt, döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
5. - beträda Stora Måsön i sjön Gömmaren under perioden 1/4 - 15/7.
6. - fiska i sjön Gömmaren utan erlagt fiskekort.
7. - göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser.
8. - ställa upp husvagn eller släpvagn.
9. - rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden.
10. - medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur.
11. - på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument e d.
12. - sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande.
13. - parkera annat än på anvisade platser.

Föreskrifter för markägare/nyttjanderättshavare
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

1. - bedriva täkt eller annan verksamhet som kan ändra områdets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden genom att gräva, spränga, borra, schakta. dika, utfylla eller liknande. Undantag är åtgärder som ingår i normal jord- och skogsbruk samt normal skötsel av vegetationen.
2. - sprida handelsgödsel och bekämpningsmedel på skogsmark och naturbeten.
3. - uppföra stängsel eller hägnader med undantag för staket kring bebyggd tomtplats; dock får erforderliga stängsel för betesdjur uppföras under förutsättning att passager anordnas så att allmänhetens tillträde inte hindras eller avsevärt försvåras.
4. - anordna upplag, avfallstipp annat än tillfälligt för jord- och skogsbrukets behov.
5. - anlägga brygga.
6. - använda kemiska bekämpningsmedel.
7. - dika, dämma eller på annat sätt förändra områdets dräneringsförhållanden.
8. - plantera eller så barrträd på mark som inte tidigare varit barrskogsbevuxen.
9. - odla energiskog.
10. - uppföra ny anläggning eller utöka befintlig anläggning.
11. - anlägga eller väsentligt ändra väg eller parkeringsplats om inte annat anges i skötselplan.
12. - dra fram mark- eller luftledning.
13. - anlägga tält- och campingplats.
14. - avverka eller utföra annan skoglig åtgärd utöver vad som anges i fastställd skötselplan.

Fullersta kvarn och dess dammar. foto: Richard Vestin
Fullersta kvarn och dess dammar                                        foto: Richard Vestin

  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!

Fakta om Gömmarens NR

Objektnamn: Gömmaren
Skyddsform: NR Naturreservat
Kommun: Huddinge
Area (ha): land 748 + vatten 20 = totalt 768 ha
Kommunbeslut: 1995, Reviderat beslut 2010