Trygghetsteamet

Trygghetsteam

Skansbergsskolans trygghetsteam består av representanter från elevhälsa, fritids och skola. Trygghetsteamets främsta uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande genom att initiera olika typer av aktiviteter inom ramen för de teman som finns på skolorna. De fungerar även konsultativt, som ett stöd för elever, personal och vårdnadshavare. Teamet ses varje vecka under läsåret för att behandla ärenden som inkommit samt stämma av pågående arbete.

Som en del av skolans trygghetsfrämjande arbete arbetar vi med Mini-medling. Mini-medling är den konflikthanteringsmetod som skolan tagit ställning för att vi ska använda oss av i vår verksamhet. Detta ger personalen på skolan ett gemensamt förhållningssätt i konflikthantering vilket skapar trygghet för både barn och vuxna. Mini-medling innebär i korthet att den vuxne har rollen som opartisk samtalsledare i ett strukturerat och tydligt samtal. Den vuxne hjälper eleverna att lära sig att hantera sina konflikter genom att kommunicera och sätta ord på sina känslor.  Båda parter i konflikten får möjlighet att berätta sin version, beskriva vilka konsekvenser situationen medfört, ta ansvar för sina delar, ställa frågor till sin motpart och framförallt besluta hur de ska gå vidare.

Uppdaterad 14 februari 2024

Var informationen till din hjälp?