Elever och vårdnadshavare

Trygga elever

En trygg och glad elev lär sig bättre, därför lägger vi mycket tid på att stötta eleverna i sin sociala utveckling både under skoltid och fritidstid.  Vid varje terminsstart arbetar vi med skolans likabehandlingsplan och ordningsregler så att både elever och personal som arbetar på skolan påminns om hur vi beter oss mot varandra för att ständigt ha en trygg och trivsam miljö. Du som förälder tar del av detta arbete bland annat genom att läsa de dokument vi skickar hem digitalt vid terminsstart. 

Gemensamma aktiviteter

På skolan arbetar vi regelbundet med gemensamma aktiviteter. Detta gör vi bland annat genom temaarbeten, idrottsdagar, rastverksamhet och fadderverksamhet.

Skolans rastverksamhet

Fritidspersonalen ansvarar för rastverksamheten. De följer tillsammans med skolans trygghetsteam upp, förändrar, planerar och genomför rastverksamheten så att all skolgårdsvistelse kan bli trygg och lustfylld för alla elever.

Du som förälder

På Ängsnässkolan är din röst som vårdnadshavare viktig. Varje läsår inleds med ett gemensamt föräldramöte då du träffar både ditt barns lärare, fritidspersonal och rektor. Under föräldramötet presenteras skolans organisation för det aktuella läsåret men också upplägg och planering för just ditt barns klass.

Utöver föräldramötet bjuder skolledningen en gång per termin in till det vi kallar skolgrupp. Skolgruppen består av representanter från varje klass som träffar rektor och biträdande rektor kring övergripande skolutvecklingsfrågor.

Som vårdnadshavare bjuds du även en gång per termin in av ditt barns lärare till ett utvecklingssamtal där ni tillsammans med barnet följer upp dennes kunskapsutveckling och trivsel i skolan.

Uppdaterad 21 december 2021

Var informationen till din hjälp?