Om skolan

Skolans vision

Barn gör rätt om de kan. Vår vision är att kunna skapa de rätta förutsättningarna för våra elever både när det gäller deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Allt vi gör på skolan har sin utgångspunkt i elevernas trygghet, kunskap och trivsel. Vi strävar ständigt efter att förstå hur eleverna upplever sin skolvardag och hur vi kan skapa en tillvaro där våra elever känner sig trygga.

Skolans övergripande mål

Vår verksamhet ska under både skol - och fritidstid vara trygg och ha fokus på kunskap. Varje elev ska ges omtanke och känna lust att fortsätta lära. Eleverna ska ges den kompetens som samhället idag och i framtiden kräver vilket är mål som ställer höga krav på alla oss som arbetar på Ängsnässkolan. 

En trygg kunskapsskola

Personalen på vår skola arbetar efter elevernas förmågor och mot de kunskapskrav som preciseras i läroplanens kursplaner. Vi arbetar mycket aktivt i vårt främjande och förebyggande likabehandlings - och diskrimineringsarbete. Vi har tydliga och välförankrade ordningsregler samt rutiner för hur vi går tillväga när det kommer till skolans kännedom att en elev upplevt sig utsatt, kränkt eller missgynnande behandlad av en annan elev eller vuxen. Vi följer kommunens rutiner i detta arbete och utvecklar ständigt vår egen organisation så att den i så hög utsträckning som möjligt fungerar effektivt och stödjande.

Elevernas delaktighet

Elevernas röster är en demokratiskt mycket viktigt fråga på Ängsnässkolan. Vi har klassråd, elevråd, fritidsråd och matråd som säkerställer att våra elever är delaktiga i och kan påverka det som sker på skolan. Det handlar om allt ifrån inköp av material till våra skolgårdar som till städrutiner, kostfrågor och trygghet. 

Vi genomför kontinuerliga uppföljningar med eleverna där de får beskriva hur de upplever det sociala klimatet, vänskaper, eventuella utanförskap och sina relationer med de vuxna på skolan.

Expedition Ängsnässkolan

Besöksadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Postadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Uppdaterad 12 september 2023

Var informationen till din hjälp?