Medarbetare inom samhällsbyggnad

Vill du vara en samhällsbyggare i Stockholms näst största kommun? Nu söker vi planarkitekt, exploateringsiongenjör, fastighetsadministratör och översiktsplanerare.  

Planarkitekt

Som planarkitekt ansvarar du för planprogram och detaljplaner. Du kommer att arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden och medverka i eller leda stadsbyggnadsanalyser, programarbeten och detaljplaneprojekt. I Huddinge drivs många planarbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet. I din roll har du många kontakter med byggaktörer, byggföretag och arkitekter liksom med kommunens politiker och invånare.

Erfaren planarkitekt (huddinge.se)

Exploateringsingenjör

I din roll kan du vara med och arbeta med utvecklingen av Flemingsbergsdalen, som ska utvecklas till en attraktiv och internationell stadsmiljö med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder samt service, handel mm. Här drivs utvecklingen i snabb takt, flera projekt pågår, dels i planeringsskede, dels i genomförandeskede. Du kan även få en roll i något av våra stora stadsutvecklingsprojekt i Kungens kurva eller centrala Huddinge. Du leder och samordnar arbetsplats- bostads- och infrastrukturprojekt under samhällsbyggnadsprocessens samtliga skeden. Du har det samlade ansvaret för projektet och svarar för projektet avseende bland annat tid, ekonomi och kvalitet. Din huvudsakliga uppgift är att driva projektet från idé till genomförande och företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Projektledare-exploateringsingenjör (huddinge.se)

Fastighetsadministratör

Som fastighetsadministratör är din roll att ansvara för vissa frågor inom markförvaltning samt att samverka med kollegor inom sektionens uppdrag som fastighetsägare. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av olika delar inom markförvaltningsansvaret till exempel att upprätta och följa upp olika kortare markupplåtelser, bevaka kommunens tomträtter och arrenden, frågor om fastighetstaxering, svara på remisser, svara på frågor från medborgare etcetera. Du kommer att arbeta brett i ett nära samarbete med andra inom sektionen såväl som med flera andra förvaltningar inom kommunen. Du kommer även ha mycket extern kontakt med fastighetsägare och verksamma i kommunen.

Fastighetsadministratör (huddinge.se)

Översiktsplanerare

Som översiktsplanerare ansvarar du för den översiktliga planeringen i Huddinge kommun framför allt genom att säkerställa en aktuell och väl förankrad översiktsplan. I arbetet ingår bland annat att följa upp och driva att kommunens utveckling sker i enlighet med kommunens översiktsplan, bedöma översiktsplanens aktualitet samt vid behov ta fram förslag till uppdatering. Arbetet innebär också att initiera fördjupningar, strategier, riktlinjer och tematiska tillägg till översiktsplanen. Översiktsplanerarna ansvarar även för kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Då kommunens reviderade översiktsplan väntas antas kring årsskiftet, kommer arbetet i stor utsträckning fokusera på planens genomförande samt att ta fram metodik och processer för en rullande översiktsplanering.

Översiktsplanerare (huddinge.se)

Uppdaterad 29 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?