Trygghet och studiero

Balingsnässkolans verksamhet ska vara trygg och positiv för alla. Vi ska ha tillit till varandra och våga uttrycka oss och vara oss själva. Vi vill att eleverna ska känna sig sedda, värdefulla och att de har förtroendefulla relationer till personalen på skolan. Eleverna ska lämna vår skola med bra självkänsla, respekt för andra och lust att lära.

Balingsnässkolan arbetar aktivt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Vi har ett trygghetsteam på skolan som arbetar med ärenden som rör diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Uppdaterad 9 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?