Verksamhetsidé

Balingsnässkolans verksamhet ska vara trygg och positiv för alla. Vi ska ha tillit till varandra och våga uttrycka oss och vara oss själva. Vi vill att eleverna ska känna sig sedda, värdefulla och att de har förtroendefulla relationer till personalen på skolan. Eleverna ska lämna vår skola med bra självkänsla, respekt för andra och lust att lära.

Organisation

Skolan är indelad i årskursvisa arbetslag där alla årskurser har sin egen hemvist. 

Kreativitet

Vi har en kreativ skolmiljö där olika uttryckssätt används för att förmedla, förvärva och redovisa kunskaper.  Den skapande verksamheten går som en röd tråd genom alla åldrar, hand i hand med de mer teoretiska ämnena.

Digital satsning

Eleverna har tillgång till modern teknik. 
I förskoleklass har eleverna 1-1 Ipads. Från och med årskurs 1 har eleverna en egen chromebook. 

Värdegrundsarbete

Vårt värdegrundsarbetet följer ett årshjul där vi tränar olika förmågor. 
Värdegrundsarbetet är schemalagt 40 minuter/vecka för alla klasser.  

Uppdaterad 9 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?