Torra toalettlösningar och latrinkompost

Den här informationen är till dig som vill installera en torr toalettlösning och kanske samtidigt kompostera latrin eller gödsla med urin.

Anmäl att du ska ta hand om ditt eget toalettavfall

Om du vill installera en torr toalettlösning, kompostera latrin eller sprida urin ska du först anmäla det till kommunen. För installation av förbränningstoalett krävs ingen anmälan eller tillstånd.

Använd blanketten "Anmäl eget omhändertagande av toalettavfall" och vänta tills du får din anmälan godkänd av tillsynsnämnden.

Anmälan om avfallshantering

Avgift 2024

Du behöver betala en handläggningsavgift när du anmäler eget omhändertagande av toalettavfall. Det tar ungefär 4 veckor att få ett skriftligt godkännande från det att din anmälan är komplett.  

Beskrivning Avgift
Handläggningsavgift 6 684 kronor

 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet - HKF 4210

Urinseparering kräver särskilt tillstånd

Om det gäller en urinseparerande toalett ska du istället ansöka om tillstånd för enskilt avlopp.

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

Läs mer om att installera enskilt avlopp

Det här ska du skicka med din ansökan

Tillsammans med din ansökan behöver vi också en tomtkarta där du har markerat:

 • befintliga och planerade byggnader
 • fastighetsgränser och tillfartsvägar
 • latrinkompostens placering
 • i vilken byggnad du ska ha toalettlösningen
 • befintliga och planerade dricksvattenbrunnar, både på den egna och de närmsta grannarnas tomter
 • diken eller vattendrag i anslutning till fastigheten.

Skapa en tomtkarta

Krav på toalettlösningar

De flesta torra toalettlösningar behöver kompletteras med en latrinkompost. När du installerar en torr toalettlösning måste du:

 • följa tillverkarens beskrivning vid installationen
 • hantera avfallet så att det inte uppstår några risker för människors hälsa eller miljön.

Läs om olika typer av toaletter (avloppsguiden.se)

Krav på latrinkompost

Din latrinkompost måste uppfylla vissa krav på volym, konstruktion och placering.

Krav på volym

En latrinkompost ska bestå av två behållare för att du ska kunna kompostera växelvis. Minst två års förbrukning ska rymmas i varje behållare och storleken på behållarna ska därför vara minst 350 liter vardera för fritidsboende och 500 liter vardera för permanentboende. Vid samkompostering av latrin och matavfall kan det krävas en större volym på behållarna.

Krav på konstruktion

 • Kompostbehållarna ska vara gjorda av tåligt material.
 • Sidor, lock och botten ska vara gjord så att råttor, möss eller fåglar inte kan ta sig in.
 • Botten och nedre delen av väggarna ska vara täta så att lakvatten inte kan läcka ut.
 • Locket ska vara tättslutande så att regnvatten inte kommer in.
 • Behållarna vara värmeisolerade på vintern för att komposteringsprocessen ska fungera när det är kallt.
 • Komposten ska skötas så att det inte blir dålig lukt, flugor, vattenförorening eller annan störning.
 • Behållarna ska vara ventilerade eftersom nedbrytningen kräver syre.

Krav på placering

Kompostbehållarna ska inte vara placerade för nära din eller dina grannars dricksvattentäkter.

 • Avståndet mellan kompostbehållarna och dricksvattentäkt ska vara minst 20 meter.
 • Kompostbehållaren får inte placeras uppströms en dricksvattenbrunn.
 • Behållaren ska vara placerad minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Så fungerar en latrinkompost

En latrinkompost behöver syre för att latrinet ska brytas ner. Tillsätt syre genom att göra luftningshål i behållarens övre halva, avluftningshål eller liknande och rör om i komposten med jämna mellanrum.

Nedbrytningsprocessen fungerar när materialet har rätt fuktighet. Tillsätt strö, torv eller sågspån till en våt kompost och vatten till en torr kompost.

Du behöver två latrinkärl som ska användas växelvis. När du har fyllt den ena behållaren ska kompostmaterialet vila minst två år innan du använder det. Under tiden fyller du den andra behållaren.

Läs mer om latrinkomposter (avloppsguiden.se)

Latrin och matavfall i samma kompost

Det går bra att samkompostera matavfall och latrin, men du måste anmäla eget omhändertagande av toalettavfall och få det godkänt innan du installerar och börjar använda komposten.

Anmälan om latrin och matavfall i samma kompost

Du behöver betala en handläggningsavgift på 6 684 kronor (enligt 2024 års taxa) när du anmäler eget omhändertagande av toalettavfall. Det tar ungefär 4 veckor att få ett skriftligt godkännande från det att din anmälan är komplett.  

Anmäl att du inte vill ha hämtning av latrin

Anmäl till kommunen om du inte vill ha hämtning av latrin längre.

Anmälan om upphörande av latrinhämtning

Ta hand om urin på din egen tomt

 • Du kan använda urin som gödningsmedel på mark som du skördar men det får inte hamna i sjöar och hav eftersom det bidrar till övergödning.
 • Du kan också samla upp urin i en sluten tank och låta SRV återvinning AB tömma den.
 • Du får inte själv frakta urin eller leda det till en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Anmäl eget omhändertagande av toalettavfall

Krav för att sprida urin

 • Samla upp urinen i en sluten behållare. För att räkna ut hur stor lagringskapacitet du behöver kan du utgå från att det blir cirka 1,5 liter urin per person och dygn och sedan uppskattar du hur många dagar du är i huset.
 • Sprid bara urinen på din tomt under vegetationsperioden, alltså ungefär mitten av maj – mitten av september. Övrig tid på året ska du mellanlagra urinen frostfritt i ett slutet kärl. Inför spridning bör urinen blandas ut till ungefär 1 del urin och 10 delar vatten.
 • Sprid inte urinen i närheten av din eller dina grannars dricksvattentäkter.

Uppdaterad 20 februari 2024

Var informationen till din hjälp?