Kostnader för vår handläggning

Bygglovs- och tillsynsnämnden tar ut en avgift i samband med beslut om bygglov, marklov, startbesked, förhandsbesked med mera. Hur stor avgiften blir beror på ärendets komplexitet och förväntad tidsåtgång.

Avgifter för bygglovsärenden

Vilken avgift du ska betala för bygg- mark och rivningslov samt anmälansärenden finns i en taxa som bestäms av kommunfullmäktige. Taxan uppdateras vanligtvis när ett nytt år börjar. Avgiften som kommer att tas ut är den som står i den taxa som gäller när beslutet fattas och avgiften gäller för den handläggning som har skett i ärendet. Vi tar alltså ut en avgift även om du återkallar av ansökan eller om vi fattar beslut om avvisning (det vill säga om vi inte får in alla handlingar som behövs), avslag och nekat startbesked.

För att underlätta för dig att få veta ungefär vad du kan komma att betala för handläggningen av din ansökan har vi angett ungefärliga kostnader för vad du vill göra redan här på hemsidan. Använd länken nedan och leta fram vad du vill göra. Där finns sedan information om bland annat avgifter men även  annat som kan vara viktigt för dig att veta.

När behöver du lov? (huddinge.se)

I ditt beslut du får skickat till dig så står det exakt vilken avgift du behöver betala. För att se hur vi har beräknat din avgift kan du läsa vår fullständiga taxa nedan.

Taxa för bygglov, kartor och mättjänster

Andra kostnader som kan tillkomma

I samband med att du bygger nytt kan det uppstå andra kostnader. Detta är inte kostnader för själva prövningen av lovansökan men då de kan bli aktuella i anslutning till en lovansökan vill vi ändå informera om dem.

Uppdaterad 14 mars 2023

Var informationen till din hjälp?