Checklistor och handlingar för bygglov och anmälan

Checklistor och handlingar du kan behöva skicka med när du söker bygglov, marklov, rivningslov eller anmäler en åtgärd: ansökningsblankett, ritningar, kontrollplan, situationsplan med mera.

Checklistor – vilka handlingar behövs?

Situationsplan

Ritningar

Exempelritningar

Kontrollplan

Ansökningsblanketter

Checklistor – vilka handlingar behövs?

Vilka handlingar som behövs för att söka bygglov eller anmäla en åtgärd beror på vad du ska bygga. I checklistorna kan du se vilka handlingar du behöver, och vilka krav som finns på handlingarna:

Bygga nytt

 

Bygga till

 

Inreda ytterligare bostad

 

Ändra fasaden

 

Byggprojekt som inte är byggnader

 

Rivning och markarbete

Vad är en situationsplan?

En situationsplan är en karta som visar var det du ska bygga eller ändra ska ligga, i förhållande till bland annat vägar, ledningar och andra byggnader. Nybyggnadskartan blir en situationsplan när du ritar den åtgärd du ska utföra på nybyggnadskartan. Kom ihåg att rita måtten också, åtgärdens längd och bredd samt avstånd från åtgärd till tomtgränser.

 

Så här gör du en situationsplan:

 1. Beställ en nybyggnadskarta från kommunens lantmäteriavdelning.
 2. Rita på nybyggnadskartan, så att den visar:
 • fastighetens gränser
 • en norrpil, som markerar kartans väderstreck
 • höjd- och planläge för alla byggnader på fastigheten, både befintliga byggnader och planerade byggnader
 • hur långt ifrån tomtgränserna och andra byggnader den nya byggnaden ska ligga. Fixera byggnaden på kartan genom att rita avståndet vinkelrätt på minst två ställen
 • fastighetens in- och utfartsvägar samt biluppställningsplatser
 • eventuella murar och slänter

Om du ska riva någon byggnad, markera byggnaden med ett kryss.

Du kan antingen rita situationsplanen själv eller anlita en konsult.

Ritningar

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade, måttsatta och skalenliga.

Om ritningarna har fel skala eller är ritade på rutat papper kan vi inte pröva din ansökan. Då måste vi be dig skicka in nya ritningar, och det tar längre tid för dig att få ditt bygglov.

 • Använd vitt A3- eller A4-papper utan linjer eller rutor.
 • Rita med svarta, raka linjer i någon av skalorna 1:100, 1:200 eller 1:400.
 • Märk ritningarna med datum, fastighetsbeteckning och ritningsnamn eller ritningsnummer.

Utgå gärna från exempelritningar som visar hur ritningarna ska se ut för att uppfylla kraven.

Planritning ska visa

 • byggnadens planlösning
 • vilken funktion varje rum har, t.ex. badrum, sovrum osv
 • rummens tänkta möblering.

Fasadritning ska visa

 • vilket väderstreck fasaden står i
 • befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns.

Sektionsritning ska visa

 • rumshöjd
 • färdig golvhöjd.

Markplaneringsritning ska visa

 • var byggnaden ska ligga
 • byggnadens färdiga golvhöjd
 • entréer till ny- och tillbyggnader
 • blivande körväg på tomten
 • biluppställningsplatser
 • markens blivande plushöjd inom olika delar av tomten, särskilt intill gränsen mot gata och grannfastigheter
 • eventuella slänters och murars utbredning, samt höjden på murars överkant (plushöjder).

Om du ska bygga till eller ändra utseendet på en befintlig byggnad ska ändringarna synas och markeras tydligt på ritningarna.

Exempelritningar

Exempelritningarna visar vilka ritningar du behöver för ditt byggprojekt, och hur de ska se ut:

Exempelritningar

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver hur ditt byggprojekt ska kontrolleras, så att bygget följer alla krav och blir säkert att använda.

Kontrollplanen ska visa

 • vad som ska kontrolleras, till exempel att skorstenen är tillräckligt tät och hög
 • vem som ska kontrollera, till exempel du som byggherre, snickaren, arkitekten eller sotaren
 • mot vad kontrollen ska göras, till exempel mot Boverkets byggregler (BBR) eller konstruktionsritningarna
 • hur kontrollen ska utföras, till exempel genom att mäta något eller undersöka hur något ser ut
 • vad resultatet av kontrollen blev, alltså om allt fungerar som det ska eller om något är fel. Om något är fel ska du skriva i kontrollplanen hur felet rättades till.

Exakt vad som ska stå i kontrollplanen beror på vad du ska bygga.  Här ser du exempel på kontrollplaner.

Kontrollplaner

Ansökningsblanketter

Blankett: Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Blankett: Anmälan om åtgärd

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00 (välj tonval 4). Telefontider:  

 • Måndag–onsdag 9.00–17.00
 • Torsdag 10.00–18.30
 • Fredag 9.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 26 juni 2018

Var informationen till din hjälp?