Vad gäller för grannar?

Det finns inga generella bestämmelser som säger att grannar alltid får tycka till om vad som ska byggas. På bygglovsavdelningen ber vi dock om grannars synpunkter ibland och vid vissa tillfällen vill vi även veta om en granne godkänner det som ska byggas.

Lämna synpunkter som granne

Ibland görs ett så kallat grannehörande. Det innebär att en granne får möjlighet att lämna synpunkter:

  • vid ansökningar om förhandsbesked,
  • vid ansökningar som gäller nybyggnader och större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanerat område,
  • för ansökningar som inte följer detaljplanen och
  • när ansökningar gäller byggnation närmare tomtgräns än 4,5 meter om det saknas bestämmelser i detaljplanen för hur nära gränsen man får bygga.

Om en ansökan som kommit till bygglovsavdelningen gäller något som står i punkterna ovan och om vi först ser att det går att ge lov eller ett positivt förhandsbesked kommer vi att kontakta grannarna, de får då en viss tid på sig att yttra sig på det som föreslås byggas. Grannar behöver inte lämna sina synpunkter men de synpunkter som lämnas används sedan som underlag i den fortsätta handläggningen av ärendet.

Synpunkter lämnas digitalt via vår e-tjänst.  

I de fall vi handlägger ett ärende som helt följer detsom står i detaljplanen eller om en ansökan avslås fattar vi beslut utan att grannar får yttra sig.

Godkänna byggnationer som behöver bygglov

En granne kan generellt inte välja att godkänna eller inte godkänna en byggnation som behöver bygglov. I vissa detaljplaner står det dock att till exempel en byggnad får ligga på ett visst avstånd från en tomtgräns om grannen godkänner det. Vill någon bygga så nära att grannen då behöver godkänna det kommer vi på bygglovsavdelningen kolla med alla grannar som äger fastigheten som byggnaden kommer nära.

Godkänna byggnationer som inte behöver bygglov

I vissa fall måste en granne ge sitt medgivande till, det vill säga godkänna, en byggnads placering. Det kan till exempel gälla en friggebod eller ett så kallat attefallshus.

Ta del av beslut som granne

När vi ger bygg-, mark- eller rivningslov ges skickar vi ett meddelande till alla grannar om att vi har fattat ett sådant beslut. Grannar kan då ta del av beslutet och ritningar och kan även överklaga beslutet.

När vi fattar beslut att ge startbesked i anmälansärenden, till exempel för så kallade attefallsbostadshus, skickar vi inget meddelande om beslutet.

Uppdaterad 5 januari 2024

Var informationen till din hjälp?