Altan, terrass och uteplats

Sök bygglov om du ska glasa in din befintliga altan eller balkong. Inglasning räknas som en tillbyggnad, eftersom inglasningen ökar byggnadens volym.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Bygglovstaxa

Bild på altan

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på utdrag ur kartdatabasen

Fasadritning med marklinjer

Markplaneringsritning

Kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

 

Bygglovsbefriade altaner

Den 1 juli 2019 trädde en ny lagparagraf in i plan- och bygglagen, PBL, som ett undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus. Undantaget gäller om altanen

  • byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter över marken. Plank och murar ihop med altanen räknas in i den sammanlagda höjden.
  • inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Altanen får placeras närmare gränsen om grannen medger det. 

Undantaget gäller inte för altaner i anslutning till byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

Läs mer om altan på Boverkets webbplats

Dokument

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?