Ändra marknivå

Marklov kan behövas för schaktning eller fyllning av marken inom ett område med detaljplan. När du ska ändra marknivån behöver du hålla ett respektfullt avstånd till tomtgränsen och tänka på att exempelvis vattenavrinning inte får försämras eller bli en olägenhet för berörda grannfastigheter.

Sök bygglov eller gör en anmälan

När marklov krävs inom detaljplan

Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats.

Marklov kan till exempel krävas om du ska:

  • ändra höjdnivån genom att lägga ut fyllnadsmassor
  • bygga upp skyddsvallar mot bullerstörning från trafik
  • spränga bort berg.

Ska du använda schaktmassor?

Om du vill fylla ut mark med schaktmassor som tagits från en annan plats kan det krävas en anmälan till kommunen eller tillstånd från Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om schaktmassor

Avgift

Beskrivning Avgift
Ändra marknivå 9 100 - 17 400 kronor

Bygglovstaxa

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på utdrag ur kartdatabasen

Markplaneringsritning

Kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

När marklov inte krävs inom detaljplan 

  • om det i detaljplan finns bestämmelser som visar vilken plushöjd i meter över havet (till exempel +45,7) marken ska ha och du tänker ändra marknivån till de bestämda plushöjderna
  • om kommunen i en planbestämmelse valt att minska marklovsplikten. En sådan bestämmelse kan gälla delar av planområdet eller för hela planområdet.

Läs mer om ändra marknivå på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 26 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?