Balkong

Oftast behöver du bygglov för att bygga en balkong på en befintlig byggnad. Det krävs även när du ska glasa in befintlig balkong. Ett fåtal undantag från bygglovsplikten finns för en- och tvåbostadshus.

Sök bygglov eller gör en anmälan

En balkong definieras som en med skyddsräcke försedd platta som ofta skjuter ut från väggliv. Detta utgör generellt en lägenhets uteplats.

När du vill bygga balkonger på en befintlig bostad bör du tänka på hur det påverkar både byggnaden och omkringliggande miljö. Något som är viktigt att ha i åtanke är att din balkong kan påverka insyn i grannars bostad vilket kan bli obekvämt för de som bor i eller nära balkongen. Vi ber er därför att informera era grannar om planerna för balkongen innan ni ansöker om bygglov.

Avgift

Beskrivning Avgift
Ny balkong 11 300 - 17 400 kronor

Bygglovstaxa

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på utdrag ur kartdatabasen

Planritning

Fasadritning

Sektionsritning

Kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Undantag från lovplikten

Mindre tillbyggnader som balkonger på en- och tvåbostadshus inom detaljplanelagt område räknas som undantagna från bygglovsplikten. Detta gäller även fritidshus.

Förutsättningar för att undantag ska gälla är: 

  • placeringen av balkongen behöver uppfylla de bestämmelser som detaljplanen hänvisar till om minsta avstånd till fastighetsgränsen. Om inte minsta avstånd till fastighetsgräns finns i detaljplanen gäller 4,5 meter, men balkongen kan placeras närmare om granne godkänner
  • balkongen är för stor för att undantag ska gälla om den upplevs som dominerande när man ser den på byggnaden
  • placering och utformning av balkongen behöver stämma överens med gällande detaljplan
  • uppförande av balkong får endast göras på bostadshuset, inte på komplementbyggnader.

I vissa fall får en balkong inte uppföras utan bygglov. Det gäller på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller även om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs.

Ta kontakt med bygglovsavdelningen om du vill få information om vad som gäller på din fastighet. 

Läs mer om balkonger på Boverkets webbplats

 

Dokument

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 26 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?