Brandskydd

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om du ska göra ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet. En sakkunnig brandkonsult kan hjälpa dig att ta reda på om en ändring har en inverkan på brandskyddet. 

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Anmälan om åtgärd

Planritning

Kontrollplan

Brandskyddsdokumentation

Konstruktionsritning/typsnittsritning

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: 9 700-15 500 kronor.

Bygglovstaxa

Ändringar som påverkar brandskyddet

Ändringar i byggnadens brandcellsindelning påverkar alltid brandskyddet. Med brandcell menas varje avskild del av byggnaden inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Till exempel lägenheter, hotellrum, avskilda pannrum och avfallsutrymmen.

Exempel på andra ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet:

  • nya dörrar i en brandcellsgräns
  • ändring av utformning, längd och framkomlighet av utrymningsvägar, till exempel inglasning av balkong
  • brandgasventilation som monteras ner eller tas ur drift
  • brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiska släcksystem
  • byte av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus
  • ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.

Läs mer om brandskydd på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?