Fasadändring

Bygglov kan behövas för en utvändig ändring av fasader eller tak.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Inom detaljplanelagt område kan en utvändig ändring av fasader eller tak vara en bygglovspliktig åtgärd. 

Exempel när bygglov krävs:

  • ändra kulör på en byggnad
  • ändra tak- eller fasadmaterial
  • ta upp nya dörrar eller fönster, eller ändra befintliga
  • montera nya balkonger eller ändra befintliga
  • bygga takkupor eller altaner
  • tilläggsisolera fasaden (om det påverkar byggnadens utseende).

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på tomtkarta

Fasadritning

Kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: 3 100-14 800 kronor.

Bygglovstaxa

Även om en åtgärd inte är bygglovspliktig ska en ändring utföras varsamt så att hänsyn tas till omgivningen och byggnadens karaktärsdrag bevaras. Om byggnaden är en del av radhus eller kedjehus eller ligger i ett område med starka karaktärsdrag ska åtgärden alltid underordnas helheten.

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för ändring av fasaden. Det kan dock finnas en utökad lovplikt för fasadändring i områdesbestämmelser. Det kan även finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Även om en åtgärd inte är bygglovspliktig ska en ändring utföras varsamt så att hänsyn tas till omgivningen och byggnadens karaktärsdrag bevaras.

Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus inom detaljplan finns vissa undantag från lovplikten för fasadändringar. Bygglov krävs inte för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

För att veta om undantaget från lovplikt gäller måste det göras en bedömning i varje enskilt fall om den tänkta förändringen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Om byggnaden eller området har en speciell, enhetlig eller tidstypisk karaktär krävs det oftast en mindre ändring för att karaktären ska ändras väsentligt.

Lär mer om fasadändring på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?