Friggebod

Du behöver inte bygglov för att bygga eller bygga till en friggebod och du behöver heller inte göra en anmälan.

bild på friggebod

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Därför måste det finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad.

Du får bygga en eller flera friggebodar på samma fastighet. Det gäller oavsett vad detaljplanen säger om hur stor area på tomt som får bebyggas och du får även bygga den på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

För att det ska räknas som en friggebod måste följande uppfyllas:

 • Friggebodens, eller friggebodarnas, totala byggnadsarea är begränsad till 15 kvadratmeter.
 • Den högsta tillåtna höjden, så kallad nockhöjd, är 3 meter.
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Läs mer om hur ett medgivande från granne kan se ut.
 • Friggebodar står inte närmare än 4,5 meter från gata, park eller annan allmän platsmark än 4,5 meter.
 • Friggebod får inte byggas inom en strandskyddad zon.
  Dispens från strandskydd

Om byggnaden inte uppfyller kraven ovan behöver du söka bygglov. Du får heller inte uppföra en friggebod utan bygglov om det står i detaljplanen att bygglov krävs.

Tänk på det här

 • När höjden för friggeboden beräknas ska du i de flesta fall räkna från marken vid byggnaden. Är den kuperad behöver du beräkna höjden från en medelnivå vid friggebode. Ligger den närmare än 6 meter till gränsen mot en gata eller allmäna plats ska höjden beräknas från marknivån vid gränsen.
 • Bygger du nära vatten och utanför detaljplan kan du behöva strandskyddsdispens innan du får börja bygga. Här läser du mer om strandskydd.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

 • Måndag–torsdag 08.00–17.00
 • Fredag 08.00–15.00

 

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?