Friggebod

Du behöver inte bygglov för att bygga en friggebod, du behöver inte heller göra en anmälan och invänta startbesked. Men det måste finnas ett bostadshus på den tomt som friggeboden ska byggas på.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Bygglovstaxa

bild på friggebod

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Därför måste det finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad.

Du får bygga en eller flera friggebodar på samma fastighet. Det gäller oavsett vad detaljplanen säger om hur stor area på tomt som får bebyggas. Du får inte uppföra en friggebod utan bygglov om det står i detaljplanen att bygglov krävs.

Storlek och placering

  • Friggebodens, eller friggebodarnas, totala byggnadsarea är begränsad till 15 kvadratmeter.
  • Den högsta tillåtna höjden, så kallad taknockshöjd, är 3 meter.
  • Friggebod får byggas på prickmark som normalt inte får bebyggas.
  • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar friggebodens tänkta placering.
  • Friggebodar får inte stå närmare gata, park eller annan allmän platsmark än 4,5 meter.
  • Friggebod får inte byggas inom en strandskyddad zon.
    Dispens från strandskydd

Läs mer om friggebod på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00. Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 8.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

 

Uppdaterad 12 september 2022

Var informationen till din hjälp?