Hiss

Vid installation eller väsentlig ändring av befintlig hiss eller annan motordriven anordning behöver du som sökande göra en anmälan samt invänta startbesked. Du kan även behöva söka bygglov om ändringen väsentligt ändrar byggnadens yttre.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Vid installation av en ny hiss behöver du även göra en anmälan och invänta startbesked inför installering. Detta gäller korghiss, trapphiss, plattformshiss och även när väsentliga ändringar sker när det redan finns en hiss utanför byggnaden.

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Anmälan om åtgärd

Situationsplan på tomtkarta

Planritning

Kontrollplan

Konstruktionsritning/typsnittsritning

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: 4 400 kronor.

Bygglovstaxa

Besiktning av hiss

En hissbesiktning ska ske för att kontrollera att hissen fungerar säkert och som den ska. Detta sker i syfte att förebygga risker för hälsa och säkerhet för de som använder dem.

Det är fastighetsägaren eller utnämnd ansvarig som ska se till att besiktning sker av ett ackrediterat kontrollorgan med korrekta intervaller med omgående åtgärd för fel och brister. Besiktning ska ske minst en gång per år för alla hissar med undantag för sophissar, trapphissar, plattformshissar och varu- och småvaruhissar som besiktas vartannat år.

I det fall att hissen ej klarar besiktning så får den ej användas innan godkänd åtgärd av brist har gjorts och godkänd ombesiktning gjorts. Det ombesiktningsprotokoll som godkänns måste skickas till Bygglovsavdelningen där det arkiveras som allmän handling.

Länk till blankettarkivet för anmälan om installation av hiss

Mer information om hissar hittar du på boverkets hemsida

Tillsyn av hissar

Bygglovsavdelningen ansvarar för tillsyn av hissar i Huddinge kommun.
En fastighetsägare som inte låtit utföra hissbesiktning i tid kan föreläggas att utföra besiktningen. Ifall det framgår av ett protokoll att hissen har brister kan ägaren föreläggas att åtgärda bristerna.

Säkerhetsproblem i hissarna där du bor eller arbetar

Om du som bor eller arbetar i en byggnad upplever att hissen inte fungerar som den ska kan du i första hand vända dig till fastighetsägaren och påtala problemen.

  • Ifall problemen kvarstår, eller om du tror att hisskontrollen inte görs som den ska kan du:
    Be att fastighetsägaren sätter upp den senaste besiktningsskylten i hissen.
  • Begära ut protokollet från besiktningen som är allmän handling.
  • Om hissbesiktningen inte är gjord enligt reglerna, eller om protokollet visar på brister kan du anmäla fastighetsägaren för brister i sin skyldighet att kontrollera hissen och att åtgärda brister i densamma.

Länk till blankettarkivet för Tillsynsanmälan

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?