Skylt och ljusanordning

Det krävs oftast bygglov för att sätta upp, ändra eller flytta en skylt. Oavsett om skylten kräver bygglov eller inte så måste du följa de regler som gäller för utformning och placering av skyltar.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Skylt, vepa, banderoll monterad på byggnad

Det krävs oftast bygglov för att sätta upp, ändra eller flytta en skylt. Oavsett om skylten kräver bygglov eller inte så måste du följa de regler som gäller för utformning och placering av skyltar.

En skylt, vepa eller banderoll kan utformas på flera olika sätt. Vad de har gemensamt är att de innehåller ett budskap som informerar eller marknadsför en produkt, tjänst eller innehåller annan information.

För att sätta upp, ändra eller flytta de flesta typer av skyltar i områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov. Kom ihåg att banderoller och vepor även räknas som skyltar.

Huddinge kommuns skyltprogram, riktlinjer och råd

Ljusanordningar

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen av anordningen har betydande inverkan på omgivningen eller ljusanordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

En ljusanordning är inte definierad i plan- och bygglagstiftningen och inte heller i förarbeten har det klargjorts vad en ljusanordning är. Syftet med en ljusanordning är att lysa upp någonting, antingen en plats, ett objekt eller en byggnad. Det finns olika typer av ljusanordningar och de vanligaste är förmodligen gatubelysning och strålkastare på exempelvis parkeringsplatser, industriområden och liknande platser.

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Fasadritning

  • Detaljritning (kompletteras senare)

Situationsplan på utdrag ur kartdatabasen

Kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: 5 800 kronor.

Bygglovstaxa

För mer information om skyltar, vepor och banderoller se Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00. Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 8.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 10 maj 2022

Var informationen till din hjälp?