Trädfällning

Marklov kan krävas för att fälla träd, plantera skog och för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Man som fäller träd

Marklov kan krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet, om det finns bestämmelser om detta i detaljplanen. Även inom områdesbestämmelser kan marklov behövas för trädfällning och skogsplantering.

Marklov för trädfällning inom detaljplan

I en detaljplan kan lovplikten utökas till att gälla även trädfällning och skogsplantering. Marklovsplikten gäller i så fall oavsett om trädet är levande, sjukt eller dött. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. 

Att tänka på:

  • inför trädfällning bör länsstyrelsen kontaktas för att säkerställa att det inte finns ett förbud mot att fälla träd i området
  • om området är strandskyddat kan trädfällning kräva ett beslut om strandskyddsdispens
  • även om marklov inte krävs för en åtgärd så har du rätt att få en ansökan prövad, om du begär det. Syftet med en frivillig lovansökan kan vara att få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen.

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på tomtkarta

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: Cirka 6 400 kronor.

Bygglovstaxa

Läs mer om trädfällning på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?