När behöver du bygglov?

Här kan du söka bland vanliga byggprojekt, och ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan för det du vill bygga.

Ibland är det svårt att säga exakt vad som gäller för ett visst byggprojekt, eftersom reglerna beror på var du ska bygga och hur bygget kommer att se ut. Här är några av de vanligare åtgärderna som kräver bygglov.  

Behöver du bygga..

Enbostadshus

Nytt garage eller förråd

Bygga till, bygga om om eller ändra användning

Ny altan

Staket, plank eller mur

Skärmtak

Pool

Komplementbyggnad eller komplementbostadshus (attefallshus)

Eller ställa upp friggebod

Behöver du...

Glasa in uterum eller balkong

Sätta upp en skylt

Inreda ytterligare bostad

Ändra fasaden: sätta in fönster eller dörr, ändra färg eller fasadmaterial

Installera eldstad eller kamin

Installera enskilt avlopp

Bygga nytt enbostadshus

Sök bygglov om du ska bygga ett nytt enbostadshus, till exempel en villa.

Om du ska bygga ett komplementbostadshus (attefallshus) behöver du inte bygglov, men du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Dokument och blanketter

Bygga nytt garage eller förråd

Sök bygglov om du ska bygga ett nytt garage eller förråd som är större än 25 kvadratmeter.

Om garaget eller förrådet ska vara mindre än, eller max 25 kvadratmeter kan du använda reglerna för komplementbyggnad (attefall). Då behövs inget bygglov, men du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Dokument och blanketter

Bygga till, bygga om eller ändra användning

Sök bygglov om du ska bygga till eller bygga om så att byggnaden får en ny planlösning, eller får större volym.

Exempel på byggåtgärder som ger en byggnad större volym:

 • lägga till ett våningsplan
 • göra en källare
 • bygga till ett extra rum.

Du behöver också bygglov om byggnaden kommer att få en ny användning, till exempel om:

 • om en bostad ska bli kontor
 • om en lokal får ny yrkesverksamhet

Enligt Attefallsreglerna kan du bygga till ditt en eller tvåbostadshus med max 15 kvadratmeter. För detta behöver du göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar bygga. Delar av Huddinge och vissa enskilda byggnader är utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer och där tillåts inte så kallade attefallsåtgärder.

Dokument och blanketter

Glasa in uterum eller balkong

Sök bygglov om du ska glasa in din befintliga altan eller balkong.

Inglasning räknas som en tillbyggnad, eftersom inglasningen ökar byggnadens volym.

Dokument och blanketter

Sätta upp skylt

Sök bygglov om du ska sätta upp en skylt på en plats där det finns en detaljplan för området. Sök efter gällande detaljplaner i Huddinge kommuns webbkarta

Mer information om att sätta upp skyltar hittar du i Huddinge kommuns riktlinjer och råd för skyltning.  

Om du vill sätta upp en skylt utmed en kommunal väg ska du följa Huddinge kommuns riktlinjer för skyltning utmed vägar.

Dokument och blanketter

Inreda ytterligare bostad

Inreda ytterligare bostad i tvåbostadshus eller flerbostadshus

Sök bygglov om du vill inreda ytterligare en bostad i ett tvåbostadshus eller i ett flerbostadshus.

Dokument och blanketter

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Du behöver söka bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Enligt Attefallsreglerna kan du inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus utan bygglov. För detta behöver du göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar bygga. Delar av Huddinge och vissa enskilda byggnader är utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer och där tillåts inte så kallade attefallsåtgärder.

Den nya bostaden måste uppfylla alla byggkrav för bostäder. Läs mer om byggkrav för bostäder på boverket.se

Dokument och blanketter

Bygga ny altan

Det finns inga generella bygglovsregler för altan. Det betyder att vi måste göra en enskild bedömning för varje altan. 

Reglerna beror till exempel på om altanen ger ett nytt intryck på fasaden eller vilken höjd altanen kommer att få.

Kontakta bygglovsavdelningen för att få reda på vad som gäller för just din altan, eller besök öppet hus på torsdagar klockan 16-18.

Dokument och blanketter

Bygga plank, mur eller staket

Plank eller mur vid enbostadshus eller tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov om ditt plank eller mur uppfyller alla följande krav:

 • Det är kring en uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Det är 1,8 meter eller lägre i höjd
 • Det är minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.

I alla andra fall behöver du bygglov för en mur eller ett plank.

Dokument och blanketter

Staket och spaljé

Du behöver inte bygglov för ett normalt staket. Skillnaden mellan ett staket och plank är att staketet har genomsikt och det är oftast lägre än ett plank. Kontakta bygglovsavdelningen om du har frågor kring staket.

Du behöver inte heller bygglov för att sätta upp stängsel eller bygga en spaljé, om stängslet eller spaljén består av mer luft än fast material.

Ändra fasaden: sätta in fönster eller dörr, byta färg eller fasadmaterial

Ändra fasaden på enbostadshus, tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader

Sök bygglov om du ska

 • renovera fasaden så att den får ett nytt utseende, t.ex. från tegel till puts
 • byta taktäckningsmaterial så att taket får ett nytt utseende, t.ex. från tegelpannor till plåt
 • installera nytt fönster eller dörr
 • installera en skorsten utanpå fasaden
 • ta bort spröjs från fönstren
 • bygga en takkupa

I vissa områden står det i detaljplanen att det behövs bygglov för att byta färg på en byggnad. Sök efter gällande detaljplaner i Huddinge kommuns webbkarta

Om byggnaden ligger i ett område som inte har någon detaljplan behöver du inget bygglov för att ändra fasaden.

Blankett: Ansök om bygglov, rivningslov eller marklov

Ändra fasaden på flerbostadshus, industrier eller verksamheter

Sök bygglov om du ska

 • renovera fasaden
 • byta taktäckningsmaterial
 • installera nytt fönster eller dörr.

Blankett: Ansök om bygglov, rivningslov eller marklov

Bygga skärmtak

Sök bygglov om du ska

 • bygga ett eller flera skärmtak, som har en sammanlagd area på mer än 15 kvadratmeter
 • bygga skärmtak närmare än 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats.

Om du vill bygga skärmtak närmare din tomtgräns än 4,5 meter behöver du tillstånd från den berörda grannen.

Dokument och blanketter

Bygga pool

Du behöver oftast inget bygglov för att bygga en pool.

Men, du ska söka bygglov om du ska bygga poolen på ett sätt som gör att poolen kan bedömas som ett bygge som kräver bygglov, till exempel ett plank eller en mur. Om du är osäker på hur din pool bedöms, kontakta Servicecenter.

Det är viktigt att du bygger poolen säkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Om du bygger ett skyddande plank, ett pooltak eller någon byggnad vid poolen ska du söka bygglov för det. Läs mer om vilka regler som gäller för pooler på boverket.se

Sök marklov om poolen kräver att du höjer eller sänker marknivån och poolen ska ligga på en plats där det finns detaljplan. Sök efter gällande detaljplaner i Huddinge kommuns webbkarta

Dokument och blanketter

Bygga komplementbostadshus eller komplementbyggnad (attefallshus)

Du behöver inte söka bygglov för att bygga en komplementbyggnad eller komplementbostad (attefallshus) på max 25 kvadratmeter. Men du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Du måste också följa dessa fem regler:

 • Tomten som byggnaden ska stå på måste redan vara bebyggd, med antingen ett fritidshus eller en permanent bostad.
 • Byggnaden får bara stå i anslutning till ett enbostadshus eller tvåbostadshus. Du får alltså inte bygga vid ett flerbostadshus.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla komplementbyggnader och komplementbostäder (attefallshus) på tomten får vara max 25 kvadratmeter.
 • Byggnaden måste stå minst 4,5 meter ifrån tomtgränsen. Ska det stå närmare behöver du be den berörda grannen om tillåtelse.
 • Byggnaden måste stå minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats.

Om du vill använda byggnaden som en riktig bostad, måste det uppfylla alla byggkrav för bostäder. Läs mer om byggkrav för bostäder på boverket.se

Dokument och blanketter

Installera eldstad eller kamin

Du behöver inte söka bygglov för att installera en eldstad eller kamin, men du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar.

Du behöver också göra en anmälan och vänta på startbesked om du ska byta kassett i en redan installerad eldstad eller kamin.

Om du ska dra en skorsten utanpå fasaden när du installerar eldstaden eller kaminen räknas det som en fasadändring. Då behöver du bygglov.

Dokument och blanketter

Installera enskilt avlopp

Du behöver inte söka bygglov för att installera enskilt avlopp, men du behöver söka tillstånd hos miljötillsynsavdelningen.

Tillstånd för att installera enskilt avlopp

Sök marklov om det enskilda avloppet kräver att du höjer eller sänker marknivån, och ska ligga på en plats där det finns detaljplan. Sök efter gällande detaljplaner i Huddinge kommuns webbkarta

Dokument och blanketter

Bygga eller ställa upp friggebod

Du behöver inte söka bygglov för att bygga eller ställa upp en friggebod, men du måste följa dessa fem regler:

 • Friggeboden får bara stå vid ett enbostadshus eller tvåbostadshus. Du får alltså inte bygga eller ställa upp en friggebod vid ett flerbostadshus.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får vara max 15 kvadratmeter.
 • Friggeboden måste stå minst 4,5 meter ifrån tomtgränsen. Ska den stå närmare behöver du be den berörda grannen om tillåtelse.
 • Friggeboden måste stå minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats.
 • Taknockshöjden får vara max 3 meter, räknat från markens medelnivå runt byggnaden.

Du får bygga eller ställa upp en friggebod på prickmark.

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga eller ställa upp en friggebod i ett område med strandskydd, och har tänkt placera friggeboden närmare stranden än bostadshuset.

Vägledning om strandskydd

Ansökan om strandskydd

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00 (välj tonval 4). Telefontider:  

 • Måndag–onsdag 8.00-17.00
 • Torsdag 10.00-18.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Sjödalsvägen 29, Huddinge. 

Postadress: Natur- och byggnadsförvaltningen, Bygglovsavdelningen, Sjödalsvägen 29, 141 46 Huddinge

Uppdaterad 23 mars 2018

Var informationen till din hjälp?