När behöver du bygglov?

Här kan du söka bland vanliga byggprojekt, och ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan för det du vill bygga.

Sök bygglov via vår e-tjänst och ha koll hela vägen fram till beslut 

När du söker bygglov via vår e-tjänst blir du guidad hela vägen genom ansökan eller anmälan. Via din dator eller smartphone ser du aktuell status och får besked direkt när något händer i ditt ärende - via sms eller e-post. Du loggar in enkelt via ditt BankID. Läs mer och ansök!

Behöver du bygga..

Enbostadshus

Nytt garage eller förråd

Bygga till, bygga om om eller ändra användning

Ny altan

Staket, plank eller mur

Skärmtak

Pool

Komplementbyggnad eller komplementbostadshus (attefallshus)

Eller ställa upp friggebod

Behöver du...

Glasa in uterum eller balkong

Sätta upp en skylt

Inreda ytterligare bostad

Ändra fasaden: sätta in fönster eller dörr, ändra färg eller fasadmaterial

Installera eldstad eller kamin

Installera solceller eller solpaneler

Installera enskilt avlopp

 

Bygga nytt enbostadshus

Sök bygglov om du ska bygga ett nytt enbostadshus, till exempel en villa.

Om du ska bygga ett komplementbostadshus (attefallshus) behöver du inte bygglov, men du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Dokument och blanketter

Bygga nytt garage eller förråd

Sök bygglov om du ska bygga ett nytt garage, carport eller förråd som är större än 25 kvadratmeter.

Om garaget, carporten eller förrådet ska vara mindre än, eller max 25 kvadratmeter kan du använda reglerna för komplementbyggnad (attefall). Då behövs inget bygglov, men du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Dokument och blanketter

Bygga till, bygga om eller ändra användning

Sök bygglov om du ska bygga till eller bygga om så att byggnaden får en ny planlösning, eller får större volym.

Exempel på byggåtgärder som ger en byggnad större volym:

 • lägga till ett våningsplan
 • göra en källare
 • bygga till ett extra rum.

Du behöver också bygglov om byggnaden kommer att få en ny användning, till exempel om:

 • om en bostad ska bli kontor
 • om en lokal får ny yrkesverksamhet

Enligt Attefallsreglerna kan du bygga till ditt en eller tvåbostadshus med max 15 kvadratmeter. För detta behöver du göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar bygga. Delar av Huddinge och vissa enskilda byggnader är utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer och där tillåts inte så kallade attefallsåtgärder.

Dokument och blanketter

Glasa in uterum eller balkong

Sök bygglov om du ska glasa in din befintliga altan eller balkong.

Inglasning räknas som en tillbyggnad, eftersom inglasningen ökar byggnadens volym.

Dokument och blanketter

Sätta upp skylt

Sök bygglov om du ska sätta upp en skylt på en plats där det finns en detaljplan för området. Sök efter gällande detaljplaner i Huddinge kommuns webbkarta

Mer information om att sätta upp skyltar hittar du i Huddinge kommuns riktlinjer och råd för skyltning.  

Om du vill sätta upp en skylt utmed en kommunal väg ska du följa Huddinge kommuns riktlinjer för skyltning utmed vägar.

Dokument och blanketter

Inreda ytterligare bostad

Inreda ytterligare bostad i tvåbostadshus eller flerbostadshus

Sök bygglov om du vill inreda ytterligare en bostad i ett tvåbostadshus eller i ett flerbostadshus.

Dokument och blanketter

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Du behöver söka bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Enligt Attefallsreglerna kan du inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus utan bygglov. För detta behöver du göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar bygga. Delar av Huddinge och vissa enskilda byggnader är utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer och där tillåts inte så kallade attefallsåtgärder.

Den nya bostaden måste uppfylla alla byggkrav för bostäder. Läs mer om byggkrav för bostäder på boverket.se

Dokument och blanketter

Bygga ny altan

Det finns inga generella bygglovsregler för altan. Det betyder att vi måste göra en enskild bedömning för varje altan. 

Reglerna beror till exempel på om altanen ger ett nytt intryck på fasaden, vilken höjd altanen kommer att få eller om det skapas ett utrymme under altanen.

Kontakta Servicecenter för att få reda på vad som gäller för just din altan. 

Dokument och blanketter

Bygga plank, mur eller staket

Plank eller mur vid enbostadshus eller tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov om ditt plank eller mur uppfyller alla följande krav:

 • Det är kring en uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Det är 1,8 meter eller lägre i höjd
 • Det är minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.

Om planket placeras närmre gränsen till granne än 4,5 meter krävs grannens godkännande.

I alla andra fall behöver du bygglov för en mur eller ett plank.

Dokument och blanketter

Staket och spaljé

Du har möjlighet att uppföra ett normalt staket på högst 1,1 meter utan bygglov. Du har även möjlighet att sätta upp stängsel eller bygga en spaljé utan bygglov, om stängslet eller spaljén består av mer luft än fast material.

Skillnaden mellan ett staket och plank är att staketet har genomsikt och det är oftast lägre än ett plank. Kontakta bygglovsavdelningen om du har frågor kring staket.

Ändra fasaden: sätta in fönster eller dörr, byta färg eller fasadmaterial

Ändra fasaden på enbostadshus, tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader

Sök bygglov om du ska

 • renovera fasaden så att den får ett nytt utseende, t.ex. från tegel till puts
 • byta taktäckningsmaterial så att taket får ett nytt utseende, t.ex. från tegelpannor till plåt
 • installera nytt fönster eller dörr
 • installera en skorsten utanpå fasaden
 • ta bort spröjs från fönstren
 • bygga en takkupa

I vissa områden står det i detaljplanen att det behövs bygglov för att byta färg på en byggnad. Sök efter gällande detaljplaner i Huddinge kommuns webbkarta

Om byggnaden ligger i ett område som inte har någon detaljplan behöver du inget bygglov för att ändra fasaden.

Blankett: Ansök om bygglov, rivningslov eller marklov

Ändra fasaden på flerbostadshus, industrier eller verksamheter

Sök bygglov om du ska

 • renovera fasaden
 • byta taktäckningsmaterial
 • installera nytt fönster eller dörr
 • glasa in balkong.

Blankett: Ansök om bygglov, rivningslov eller marklov

Bygga skärmtak

Sök bygglov om du ska

 • bygga ett eller flera skärmtak, som har en sammanlagd area på mer än 15 kvadratmeter
 • bygga skärmtak närmare än 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats.

Om du vill bygga skärmtak närmare din tomtgräns än 4,5 meter behöver du tillstånd från den berörda grannen.

Dokument och blanketter

Bygga pool

Du behöver oftast inget bygglov för att bygga en pool. En pool är bygglovsbefriad om den är nedgrävd så att poolkanten är i höjd med marknivån.

Ligger fastigheten där poolen ska anläggas Inom detaljplanerat område behövs marklov om du höjer eller sänker marknivån. Utanför detaljplanerat område behövs inget marklov

Sök efter gällande detaljplaner i Huddinge kommuns webbkarta

Om du bygger ett skyddande plank, ett pooltak eller någon byggnad vid poolen ska du söka bygglov för det.

Det är viktigt att du bygger poolen säkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. 

Läs mer om vilka regler som gäller för pooler på boverket.se

Dokument och blanketter

Bygga komplementbostadshus eller komplementbyggnad (attefallshus)

Du behöver inte söka bygglov för att bygga en komplementbyggnad eller komplementbostad (attefallshus) på max 25 kvadratmeter. Men du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Du måste också följa dessa regler:

 • Tomten som byggnaden ska stå på måste redan vara bebyggd, med antingen ett fritidshus eller en permanent bostad.
 • Byggnaden får bara stå i anslutning till ett enbostadshus eller tvåbostadshus. Du får alltså inte bygga vid ett flerbostadshus.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla komplementbyggnader och komplementbostäder (attefallshus) på tomten får vara max 25 kvadratmeter.
 • Byggnaden måste stå minst 4,5 meter ifrån tomtgränsen. Ska det stå närmare behöver du be den berörda grannen om tillåtelse.
 • Byggnaden måste stå minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats.
 • Byggnadens får ha en taknockshöjd på högst 4 meter räknat från markens medelnivå vid byggnaden.

Om du vill använda byggnaden som en riktig bostad, måste det uppfylla alla byggkrav för bostäder. Läs mer om byggkrav för bostäder på boverket.se

Bygglovsbefriade åtgärder - Attefallsåtgärder tillåts inte överallt

Delar av Huddinge och vissa enskilda byggnader är utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer och där tillåts inte så kallade attefallsåtgärder utan du måste ansöka om bygglov. I kommunens webbkarta så visas ett kartskikt där du kan du se om din fastighet är utpekad som särskilt kulturhistoriskt värdefull eller ligger inom ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Är det så kan du inte utföra bygglovsbefriad åtgärd på din fastighet.  

 

Dokument och blanketter

Installera eldstad eller kamin

Du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du installerar eldstad eller kamin.

Du behöver också göra en anmälan och vänta på startbesked om du ska byta kassett i en redan installerad eldstad eller kamin.

Om du ska dra en skorsten utanpå fasaden när du installerar eldstaden eller kaminen räknas det som en fasadändring. Då behöver du bygglov.

Dokument och blanketter

Installera enskilt avlopp

Du behöver inte söka bygglov för att installera enskilt avlopp, men du behöver söka tillstånd hos miljötillsynsavdelningen.

Tillstånd för att installera enskilt avlopp

Sök marklov om det enskilda avloppet kräver att du höjer eller sänker marknivån, och ska ligga på en plats där det finns detaljplan. Sök efter gällande detaljplaner i Huddinge kommuns webbkarta

Dokument och blanketter


Installera solceller eller solfångare

Du behöver inte bygglov för att sätta upp solpaneler och solfångare på marken men strandskyddsdispens kan krävas om du bor nära vatten.

För en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanerat område krävs inte bygglov för solpanel eller solfångare som läggs i takfallet. Om de placeras med annan lutning än takets krävs dock bygglov. För byggnader och fastigheter inom kulturmiljöinventerat område krävs alltid bygglov”.

Ansök om bygglov

Ta hjälp av Solkartan för att se om det lönar sig att investera i solceller

Bygga eller ställa upp friggebod

Du behöver inte söka bygglov för att bygga eller ställa upp en friggebod, men du måste följa dessa fem regler:

 • Friggeboden får bara stå vid ett enbostadshus eller tvåbostadshus. Du får alltså inte bygga eller ställa upp en friggebod vid ett flerbostadshus.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får vara max 15 kvadratmeter.
 • Friggeboden måste stå minst 4,5 meter ifrån tomtgränsen. Ska den stå närmare behöver du be den berörda grannen om tillåtelse.
 • Friggeboden måste stå minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats.
 • Taknockshöjden får vara max 3 meter, räknat från markens medelnivå runt byggnaden.

Du får bygga eller ställa upp en friggebod på prickmark.

 

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga eller ställa upp en friggebod i ett område med strandskydd, och har tänkt placera friggeboden närmare stranden än bostadshuset.

Vägledning om strandskydd

Ansökan om strandskydd

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00 (välj tonval 4). Telefontider:  

 • Måndag–onsdag 9.00–17.00
 • Torsdag 10.00–18.30
 • Fredag 9.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 11 april 2019

Var informationen till din hjälp?