Rivning och markarbeten

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ansöka om rivningslov respektive marklov.

E-tjänster för bygglov

Rivningslov 

Du behöver rivningslov om du vill riva en större byggnad, ett bostadshus, garage eller förråd som kräver bygglov. Du behöver inget rivningslov om du vill riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar. 

Undantag:

  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget rivningslov för att riva en större byggnad eller ett bostadshus, men du behöver göra en anmälan om rivning.

  • Du behöver inget rivningslov för att riva ett attefallshus, men du behöver göra en anmälan om rivning.

För att riva en byggnad eller byggnadsdel, även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturminneslagen.

Sök efter gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i webbkartan

Dokument och blanketter

Marklov - om du ska fälla träd eller ändra marken

Sök marklov om

  • du ska höja eller sänka marknivån
  • det står i områdets detaljplan att det behövs marklov för det du ska göra, t.ex. fälla träd, plantera skog samt schakta eller fylla ut mark.

Sök efter gällande detaljplaner i webbkartan 

Dokument och blanketter

2020 års taxa för bygglov, kartor och mättjänster

Uppdaterad 3 mars 2020

Var informationen till din hjälp?