Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en funktionsnedsättning.

Med hjälp av bidraget kan du göra de anpassningar av din bostad som är nödvändiga för att bostaden ska fungera i ditt dagliga liv. Det handlar bland annat om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta din hygien, laga och äta mat och att kunna ta dig in och ut. 

Tillsammans med din ansökan behöver du skicka med ett intyg som visar att åtgärden är nödvändig utifrån din funktionsnedsättning. En arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig kan skriva intyget.

Du kan också få bidrag för att reparera eller underhålla vissa utförda anpassningar, så kallat reparationsbidrag.

Ansök om bidrag för bostadsanpassning eller reparation

Personer som arbetar med bostadsanpassning. Illustration.

Vem ska ansöka om bidraget?

Det är alltid du som har en funktionsnedsättning som ska ansöka om bidrag. I vissa fall företräds du av en annan person.

Barn under 18 år företräds av sina förmyndare. Om ett barn har två förmyndare ska båda skriva under ansökan.

Om du som vuxen sökande företräds av ombud, god man eller förvaltare ska företrädaren styrka med skriftlig fullmakt eller kopia på förordnande att den har behörighet att företräda dig.

Fastighetsägare kan få bidrag för att återställa en anpassning i eller i anslutning till en lägenhet, så kallat återställningsbidrag.

Uppdaterad 5 juni 2023

Var informationen till din hjälp?