Eldningsvecka

Om du inte stör dina grannar får du elda i din trädgård två veckor om året, vecka 16 och 42. Grenar, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall är det tillåtet att elda. Det är du som eldar som är ansvarig för de störningar eller olyckor som kan uppstå.

Eldningsveckan startar 2023 lördag den 15 april och pågår till söndag den 23 april. På hösten startar eldningsveckan lördag den 14 oktober och pågår till söndag den 22 oktober.

Tänk på att det ofta är bättre att kompostera ditt trädgårdsavfall eller lämna in det kostnadsfritt på en återvinningscentral.

Exempel på vad du inte får elda:

 • Gräs
 • Löv
 • Hushållsavfall
 • Plast
 • Målat eller tryckimpregnerat virke
 • Spånskivor
 • Möbler i obehandlat trä

Eldar du material enligt ovan kan du bli åtalsanmält och misstänkt för miljöbrott. Innan du börjar elda ska du även se till att det inte kommer att störa dina grannar eller miljön. 

 • Kontrollera vindriktningen innan du eldar
 • Du eldar alltid på egen risk
 • Elda i mindre omfattning och släck eldarna innan det blir mörkt.
 • Du får inte elda under eldningsveckan om det är eldningsförbud. Läs mer hos Södertörns brandförsvarsförbund för att se om det är eldningsförbud.
  Södertörns brandförsvarsförbund (sbff.se)

Lämna gärna på återvinningscentral

Om du inte kan elda under eldningsveckorna kan du istället kompostera avfallet på din tomt eller lämna det på en återvinningscentral.

Ta hand om ditt trädgårdsavfall

Löv och gräs kan du själv kompostera. Så här startar du en egen kompost.

Tips för att hantera ditt trädgårdsavfall

Ansöka om att få elda andra tider 

Du kan ansöka om tillstånd för att få elda under övriga tider på året. Handläggningsavgiften för prövning av tillstånd, dispens för eldningsförbudet, är 8 010 kronor, en kostnad som tas ut även om dispensen inte blir beviljad. 

Elda på valborgsmässoafton

På valborgsmässoafton den 30 april får du göra en privat valborgsmässoeld om brandrisken är låg. Kontrollera brandrisken på telefon till Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26.

Om du vill ordna en offentlig valborgsmässoeld behöver du polistillstånd som du ansöker om hos polisen.

Om din eld är störande

Om du blir störd av grannar som eldar ska du först prata med den som eldar. Om det inte hjälper kan du ringa till miljötillsynsavdelningen. Det är viktigt att vi får reda på det så snart som möjligt och helst ska eldningen fortfarande pågå för att vi ska kunna göra något. Om miljötillsynsavdelningen ser det motiverat att utreda störningen kan vi komma att ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid.

Vedeldning utomhus

De lokala föreskrifterna och eldningsveckorna gäller endast eldning av trädgårdsavfall. Eldning med ved i eldfat och eldkorgar och vedeldade badtunnor och bastur omfattas alltså inte. Sådan eldning omfattas däremot av kraven i miljöbalken och var och en är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om eldningen orsakar störning för närboende kan bygglovs- och tillsynsnämnden besluta om att begränas eldningen. 

Vedeldning, naturvardsverket.se

Uppdaterad 6 februari 2023

Var informationen till din hjälp?