Gatukostnader

1. Vad innebär gatukostnader?

När ett fritidshusområde ska göras om till ett område för permanent boende så måste gatorna i området byggas om. Permanentboende innebär högre krav på både hantering av avloppsvatten och gatornas standard. Exempelvis ska körbanan vara minst så bred att två personbilar kan mötas vid 30 km/h och det ska finnas utrymme för belysning.

Vi tar betalt av fastighetsägare när vi anlägger och förbättrar gator och andra allmänna platser vid detaljplaneläggning. Det heter gatukostnad. Vi tar däremot inte betalt för drift och underhåll. Uttag av gatukostnader regleras i Huddinges gatukostnadsreglemente.


2. Så fungerar handläggningen

Samrådstiden tar cirka åtta veckor. Du kan se ett förslag till gatukostnadsutredning på huddinge.se under länken till aktuellt gatu- och utbyggnadsprojekt. Berörda fastighetsägare får hem ett brev med information om sista dagen att lämna synpunkter på förslaget, hur synpunkter lämnas och vart man kan hämta information om gatukostnadsutredningen. Förslaget ställs ut i samband med och lika lång tid som detaljplanen. Förslaget till gatukostnadsutredningen ligger kvar på webben även efter avslutat samråd. Synpunkterna sammanställs efter samrådstiden och gatukostnadsutredningen kan förändras.

Granskning

Förslaget till gatukostnader, detaljplanen och sammanställningen av de inkomna synpunkterna ställs ut i minst tre veckor. Då kan berörda fastighetsägare återigen lämna synpunkter på förslaget. Efter utställningen skrivs ett slutligt förslag till gatukostnadsuttag som kommunstyrelsen ska besluta om. Takbeloppet för gatukostnaderna bestäms i utställningshandlingen. De nya handlingarna ligger kvar på huddinge.se även efter att granskningstiden är slut.

Fastställelse

Samhällsbyggnadsutskottet tar beslut om gatukostnader för området. När gatorna är utbyggda redovisas en slutlig kostnad. Först då kan du debiteras.

  • Fastigheter som bildats under tiden för gatuutbyggnaden ska inte betala förrän gatorna är färdiga.
  • Fastigheter som bildas efter utbyggnaden ska betala gatukostnader när bygglov beviljats.

Betalning

När de nya gatorna är klara att användas börjar kommunen skicka ut fakturor till fastighetsägarna. Informationen uppdateras också på projektets webbsida här på huddinge.se


3. Vad kostar det?

Gatukostnaden fördelas på ägarna till de fastigheter som omfattas av utbyggnaden – det gäller både nuvarande och framtida fastigheter. Äger du en befintlig fastighet betalar du hälften så mycket som den som köper en nybildad fastighet, alltså en fastighet som har bildats efter avslutad gatukostnadsutredning.

Principerna för gatukostnader finns i det så kallade Gatukostnadsreglementet (HKF 3100), som godkändes i kommunfullmäktige den 5 november 2007. Då beslutades också kommunens policy för huvudmannaskap och gatustandard. Ändå tillämpas fortfarande 1991-års gatukostnadsreglemente (HKF 3510) för fördelningsområden där beslut om samråd för detaljplan fattats före den 15 mars 2007.

  • Gatukostnadsområden enligt reglementet 3510 från 1991 gäller i Kästa, Glömsta gård, Margaretavägen, Kristinavägen, Bivägen, Backen, Talldalen, Hageby, Furuhöjden och Vårberget

Gatukostnadsreglemente för beslut som fattats före den 15 mars 2007

  • Gatukostnadsområden enligt reglementet 3100 från 2007 gäller i Östra Glömsta, Sjöängen 2, Högmora 1, Högmora 2, Vidja 1, Gladö kvarn och alla fritidshusområden som i framtiden ska omvandlas till permanentboenden. 

Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun


4. Så fungerar betalningen

Gatukostnaden fördelas på ägarna till de fastigheter som omfattas av utbyggnaden – det gäller både nuvarande och framtida fastigheter. Äger du en befintlig fastighet betalar du hälften så mycket som den som köper en nybildad fastighet, alltså en fastighet som har bildats efter avslutad gatukostnadsutredning.  

När fakturan för gatukostnaderna skickas ut får alla fastighetsägare detaljerad information om hur man kan betala. Det vanligaste är att ta ett lån med fastigheten som säkerhet.

Vill du som fastighetsägare skjuta på betalningen eller inte betala hela beloppet så kan du ansöka om avbetalning eller anstånd på fakturan. För att få anstånd måste du ge kommunen en acceptabel säkerhet som motsvarar värdet på gatukostnadsfakturan. Det kan vara ett pantbrev, pantbrev i annan fastighet eller spärrförbindelse (ett avsatt belopp av byggnadskrediten till en husleverantör som betalning för leverans av material eller utfört arbete).

Du kan

  • betala direkt, när fakturan kommer har du 60 dagar på dig att betala
  • ansöka om anstånd med gatukostnaden
  • ansöka om en kommunal avbetalningsplan.

Anstånd skjuter betalningen på framtiden i max 15 år

Anstånd kan sökas av de fastighetsägare som bor kvar och inte förändrar sin fastighet. Du som har köpt en fastighet efter det att detaljplanen var ute på granskning kan däremot inte få en ansökan om anstånd beviljad.

Anstånd innebär att du som fastighetsägare inte behöver betala gatukostnaden direkt, utan inom max 15 år från debiteringstillfället. Om du ansöker om anstånd så ska beloppet räknas upp med konsumentprisindex (KPI) fram till dess att du betalar. Vid anstånd ska du ställa ett skriftligt pantbrev (ej digitalt) inom fastighetens taxeringsvärde som säkerhet till kommunen. Pantbrevet ska minst motsvara gatukostnadsbeloppet. Pantbrevet ska inkludera den KPI-uppräkning av beloppet som ska göras. I samband med ansökan ska du också skicka in en pantförskrivning där det framgår att det skriftliga pantbrevet är ställt till Huddinge kommun.

Anståndet upphör och gatukostnaderna ska omedelbart betalas

  • om du får bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad av huvudbyggnad
  • om fastigheten får en ny ägare
  • om avstyckning sker.

Blankett för ansökan om anstånd

Avbetalningsplan i tio år

Du som fastighetsägare får ansöka om avbetalning av gatukostnadsersättningen. Det kan du göra om din bank inte beviljar dig ett lån för gatukostnadsbeloppet (gäller från januari 2020). Avbetalning kan beviljas för högst tio år. När du ansöker om avbetalning behöver du skicka in ett skriftligt (ej digitalt) pantbrev. Pantbrevet ska minst motsvara gatukostnadsbeloppet och ska ställas inom fastighetens taxeringsvärde. I samband med ansökan ska du också skicka in en pantförskrivning där det framgår att det skriftliga pantbrevet är ställt till Huddinge kommun.

Avbetalningen faller inte om fastigheten exempelvis beviljas bygglov utan fortsätter att gälla under hela perioden för vilken avbetalningen har godkänts. Om du som fastighetsägare inte betalar din faktura senast på förfallodagen har kommunen rätt att enligt räntelagen kräva ränta på det obetalda beloppet.

Blankett för ansökan om avbetalningsplan


6. Fråga oss

Kontakt

Har du frågor om gatukostnader är du välkommen att kontakta oss via vår gemensamma e-postlåda.


Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?