Gatukostnader

När ett fritidshusområde ska göras om till ett område för permanent boende så måste gatorna i området byggas om. Läs mer om hur det går till och hur du som fastighetsägare betalar.

Vad innebär gatukostnader?

När ett fritidshusområde ska göras om till ett område för permanent boende så måste gatorna i området byggas om. Permanentboende innebär högre krav på både hantering av avloppsvatten och gatornas standard. Exempelvis ska körbanan vara minst så bred att två personbilar kan mötas vid 30 km/h och det ska finnas utrymme för belysning.

Vi tar betalt av fastighetsägare när vi anlägger och förbättrar gator och andra allmänna platser vid detaljplaneläggning. Det heter gatukostnad. Vi tar däremot inte betalt för drift och underhåll. Uttag av gatukostnader regleras i Huddinges gatukostnadsreglemente.

Så fungerar handläggningen

Samrådstiden tar cirka åtta veckor. Du kan se ett förslag till gatukostnadsutredning på huddinge.se under länken till aktuellt gatu- och utbyggnadsprojekt. Berörda fastighetsägare får hem ett brev med information om sista dagen att lämna synpunkter på förslaget, hur synpunkter lämnas och vart man kan hämta information om gatukostnadsutredningen. Förslaget ställs ut i samband med och lika lång tid som detaljplanen. Förslaget till gatukostnadsutredningen ligger kvar på webben även efter avslutat samråd. Synpunkterna sammanställs efter samrådstiden och gatukostnadsutredningen kan förändras.

Granskning

Förslaget till gatukostnader, detaljplanen och sammanställningen av de inkomna synpunkterna ställs ut i minst tre veckor. Då kan berörda fastighetsägare återigen lämna synpunkter på förslaget. Efter utställningen skrivs ett slutligt förslag till gatukostnadsuttag som kommunstyrelsen ska besluta om. Takbeloppet för gatukostnaderna bestäms i utställningshandlingen. De nya handlingarna ligger kvar på huddinge.se även efter att granskningstiden är slut.

Fastställelse

Samhällsbyggnadsutskottet tar beslut om gatukostnader för området. När gatorna är utbyggda redovisas en slutlig kostnad. Först då kan du debiteras.

 • Fastigheter som bildats under tiden för gatuutbyggnaden ska inte betala förrän gatorna är färdiga.
 • Fastigheter som bildas efter utbyggnaden ska betala gatukostnader när bygglov beviljats.

Betalning

När de nya gatorna är klara att användas börjar kommunen skicka ut fakturor till fastighetsägarna. Informationen uppdateras också på projektets webbsida här på huddinge.se

Vad kostar det?

Gatukostnaden fördelas på ägarna till de fastigheter som omfattas av utbyggnaden – det gäller både nuvarande och framtida fastigheter. Äger du en befintlig fastighet betalar du hälften så mycket som den som köper en nybildad fastighet, alltså en fastighet som har bildats efter avslutad gatukostnadsutredning.

Principerna för gatukostnader finns i det så kallade Gatukostnadsreglementet (HKF 3100), som godkändes i kommunfullmäktige den 5 november 2007. Då beslutades också kommunens policy för huvudmannaskap och gatustandard. Ändå tillämpas fortfarande 1991-års gatukostnadsreglemente (HKF 3510) för fördelningsområden där beslut om samråd för detaljplan fattats före den 15 mars 2007.

 • Gatukostnadsområden enligt reglementet 3510 från 1991 gäller i Kästa, Glömsta gård, Margaretavägen, Kristinavägen, Bivägen, Backen, Talldalen, Hageby, Furuhöjden och Vårberget

Gatukostnadsreglemente för beslut som fattats före den 15 mars 2007

 • Gatukostnadsområden enligt reglementet 3100 från 2007 gäller i Östra Glömsta, Sjöängen 2, Högmora 1, Högmora 2, Vidja 1, Gladö kvarn. 

Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun (HKF 3100)

 • Gatukostnadsområden där beslut om samråd fattats efter 2020-12-14 och alla fritidshusområden som i framtiden ska omvandlas till permanentboenden. 

Gatukostnadsreglemente för beslut som fattats efter 14 december 2020 (HKF 3110)

 

Så fungerar betalningen

Gatukostnaden fördelas på ägarna till de fastigheter som omfattas av utbyggnaden – det gäller både nuvarande och framtida fastigheter. Äger du en befintlig fastighet betalar du hälften så mycket som den som köper en nybildad fastighet, alltså en fastighet som har bildats efter avslutad gatukostnadsutredning.  

När fakturan för gatukostnaderna skickas ut får alla fastighetsägare detaljerad information om hur betalning sker.

Du kan:

 • betala direkt, när fakturan kommer har du 60 dagar på dig att betala
 • ansöka om anstånd med gatukostnaden
 • ansöka om en kommunal avbetalningsplan

Det vanligaste är att ta ett lån med fastigheten som säkerhet.

För att beviljas anstånd eller avbetalningsplan måste du som fastighetsägare ha särskilda skäl som gör att du inte kan betala gatukostnaden på en gång. Då kan du ansöka om detta. Det gör du i tre steg, som beskrivs nedan.

Alla steg i ansökan måste färdigställas innan sista betalningsdag för fakturan, annars förfaller fakturan till betalning och varken anstånd eller avbetalning kan godkännas.

Se till att vara ute i god tid, annars riskerar din ansökan att avslås! Det kan ta upp till tio dagar innan kommunen hunnit hantera och svara på dina frågor. Lantmäteriet kan ha lång handläggningstid på att få fram ett skriftligt pantbrev.

Så här ansöker du om avbetalning eller anstånd:

 1. Kontakta kommunen för att se om du har möjlighet att få avbetalning eller anstånd. Skicka epost till gatukostnader@huddinge.se.
 2. För att godkännas måste du kunna visa upp att du inte kan finansiera gatukostnaden på något annat sätt, exempelvis genom att visa flertalet avslagna låneansökningar från bank eller annat låneinstitut. Läs mer om olika sätt att ansöka om anstånd eller avbetalning respektive förfarande under rubrikerna längre ner.
 3. Innan du kan gå vidare med din ansökan behöver du invänta ett godkännande från kommunen
 4. När du har fått ett godkännande måste du lämna en godtagbar säkerhet som motsvarar värdet på gatukostnadsfakturan. En säkerhet kan vara:
  - ett skriftligt pantbrev (ej digitalt)
  - ett skriftligt pantbrev (ej digitalt) i annan fastighet
  - en spärrförbindelse, det vill säga ett avsatt belopp av byggnadskrediten till en husleverantör som betalning för leverans av material eller utfört arbete. 

Säkerheten tillsammans med ifylld ansökan om avbetalning ska vara kommunen tillhanda senast innan sista betalningsdag för gatukostnadsfakturan. Annars avslås ansökan och fakturan förfaller till betalning.

Anstånd skjuter betalningen på framtiden i max 15 år

Anstånd kan sökas av de fastighetsägare som bor kvar och inte förändrar sin fastighet. Du som har köpt en fastighet efter det att detaljplanen var ute på granskning kan däremot inte få en ansökan om anstånd beviljad. 

För att kommunen ska kunna bevilja en ansökan om anstånd krävs det att du kan uppvisa särskilda skäl som gör att du inte kan betala gatukostnaden. Du som fastighetsägare ska i samband med ansökan visa upp ett intyg från bank där det framgår att banken inte kan bevilja ett lån för gatukostnadsbeloppet.

Anstånd innebär att du som fastighetsägare inte behöver betala gatukostnaden direkt, utan inom max 15 år från debiteringstillfället. Om du ansöker om anstånd så ska beloppet räknas upp med konsumentprisindex (KPI) fram till dess att du betalar. Vid anstånd ska du ställa ett skriftligt pantbrev (ej digitalt) inom fastighetens taxeringsvärde som säkerhet till kommunen. Pantbrevet ska minst motsvara gatukostnadsbeloppet. Pantbrevet ska inkludera den KPI-uppräkning av beloppet som ska göras. I samband med ansökan ska du också skicka in en pantförskrivning där det framgår att det skriftliga pantbrevet är ställt till Huddinge kommun.

Anståndet upphör och gatukostnaderna ska omedelbart betalas

 • om du får bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad av huvudbyggnad
 • om fastigheten får en ny ägare
 • om avstyckning sker.

Blankett för ansökan om anstånd

Avbetalningsplan i tio år

Du som fastighetsägare får ansöka om avbetalning av gatukostnadsersättningen. Det kan du göra om din bank inte beviljar dig ett lån för gatukostnadsbeloppet (gäller från januari 2020). Avbetalning kan beviljas för högst tio år.

När du ansöker om avbetalning behöver du skicka in ett skriftligt pantbrev (ej digitalt). Pantbrevet ska minst motsvara gatukostnadsbeloppet och ska ställas inom fastighetens taxeringsvärde. I samband med ansökan ska du också skicka in en pantförskrivning där det framgår att det skriftliga pantbrevet är ställt till Huddinge kommun.

Om fastigheten exempelvis beviljas bygglov fortsätter avbetalningen att gälla under hela periodensom den har godkänts för.

Om du som fastighetsägare inte betalar din faktura senast på förfallodagen har kommunen rätt att enligt räntelagen kräva ränta på det obetalda beloppet.

Blankett för ansökan om avbetalningsplan

Bygga ut hus i ett område där gatorna inte är färdigutbyggda

Om du som fastighetsägare har sökt bygglov men gatorna i området ännu inte är utbyggda behöver du ställa en säkerhet till kommunen för att kunna få startbesked till ditt bygglov.

Som säkerhet ska du som fastighetsägare ställa ett skriftligt (i pappersform) pantbrev inom fastighetens taxeringsvärde till kommunen samt en pantförskrivning av pantbrevet. Du kan använda blanketten nedanför som pantförskrivning.

Blankett för pantförskrivning i ej utbyggt område.

Tidigare gatukostnadsutredningar

Det finns gatukostnadsutredningar som inte ingår i ett pågående projekt, men som fortfarande gäller.

Ta del av tidigare gatukostnadsutredningar

Information om gatukostnadsutredningar i de pågående projekten Gladö kvarn, Högmora, Vidja och Västra Länna hittar du under respektive webbsida om projekten, se Pågående planer, projekt och arbeten.

Fråga oss

Kontakt

Har du frågor om gatukostnader är du välkommen att kontakta oss via vår gemensamma e-postlåda.

Uppdaterad 20 september 2022

Var informationen till din hjälp?