Installera värmepump

Anmäl installation av värmepump

Om du tänker installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till kommunen. Handläggningstiden beräknas till cirka tre veckor från det att anmälan är komplett.

Om du vill installera en värmepump som utvinner värme ur luften, en luftvärmepump, behöver du inte göra någon anmälan. Om värmepumpen däremot använder fluorerade växthusgaser (f-gaser) som köldmedium kan du behöva informera kommunen innan installationen.

Fluorerade växthusgaser

Om värmepumpen fyllts med fluorerade växthusgaser (f-gaser) kan du komma att omfattas av krav på regelbunden läcksökning och årlig rapportering till kommunen. Kraven på detta styrs av mängden f-gaser som finns installerade och ifall värmepumpen används yrkesmässigt.

Växthusgaser och köldmedier

Anmälan av värmepump

Det här behöver vi av dig i samband med anmälan: 

  • Komplett ifyllda anmälningsuppgifter, anmäl ovan eller via blankett 
    anmälan av värmepump. 
  • Du behöver en tomtkarta där markerar du platsen där du ska borra för bergvärme och redovisar borrhålsplaceringen, byggnader och tomtgränser. Är borrhålet vinklat behöver du markera ut hela borrhålslängden och centrum av planerat borrhål.
    Tomtkarta

    Karta över hur man borrar

Borra i radhus och/eller tätortsområde

När man ska borra i tätbebyggda områden behöver man ta hänsyn till att så många berörda fastigheter som möjligt i framtiden ska kunna borra för bergvärme. Då behöver du ta fram en borrplan som visar omkringliggande fastigheters möjliga framtida borrhålsplaceringar inom 50 meter.

Om att borra i radhusområden. 

Kommunen hör med dina grannar

När din anmälan är komplett kontaktar kommunen ägarna till de fastigheter som ligger inom en 20 meters radie från borrhålet. De har då möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunen tittar även på framtida möjligheter för intilliggande grannar att kunna borra för bergvärme med ett skyddsavstånd om cirka 20 meter. 

Giltighetstid för din anmälan

När du fått ditt beslut om borrning för bergvärme och installation av värmepump är det giltigt upp till tre år. Du behöver påbörja installationen inom ett år och ska vara färdigställd och driftsatt inom tre år.

Efter borrning har genomförts

Det finns inte längre något återkopplingskrav till Huddinge kommun efter utförd borrning. Observera att brunnsborraren ändå ska rapportera borrningen till SGU:s Brunnsarkiv.

Avgift för installation av bergvärmepump

För behandlingen av anmälan tar vi ut en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige bestämt. Läs mer om taxan, HKF 4210. 

För år 2021 är timavgiften 1 480kr.

Bergvärmepumpsanläggning upp till 20 kW 8 140 kr
Bergvärmepumpsanläggning upp till 20 kW utanför kommunalt VA 10 360 kr
Bergvärmepumpsanläggning upp till 20 kW inom fastställt vattenskyddsområde 13 320 kr
Bergvärmepumpsanläggning effekt över 20 kW upp till 10MW 22 200 kr

 

Uppdaterad 23 september 2021

Var informationen till din hjälp?