Installera värmepump

Anmäl installation av värmepump

Om du tänker installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till kommunen. Handläggningstiden beräknas till cirka tre veckor från det att anmälan är komplett. Om du vill installera en värmepump som utvinner värme ur luften, en luftvärmepump, behöver du inte göra någon anmälan. 

Anmälan av värmepump

Det här behöver vi av dig i samband med anmälan: 

  • Komplett ifyllda anmälningsuppgifter, anmäl ovan eller via blankett anmälan av värmepump. 
  • Du behöver en tomtkarta där markerar du platsen där du ska borra för bergvärme och redovisar borrhålsplaceringen, byggnader och tomtgränser. Är borrhålet vinklat behöver du markera ut hela borrhålslängden och centrum av planerat borrhål.

Borra i radhus och/eller tätortsområde

När man ska borra i tätbebyggda områden behöver man ta hänsyn till att så många berörda fastigheter som möjligt i framtiden ska kunna borra för bergvärme. Då behöver du ta fram en borrplan som visar omkringliggande fastigheters möjliga framtida borrhålsplaceringar inom 50 meter. Mer information om att borra i radhusområden. 

Kommunen hör med dina grannar

När din anmälan är komplett kontaktar kommunen ägarna till de fastigheter som ligger inom en 20 meters radie från borrhålet. De har då möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunen tittar även på framtida möjligheter för intilliggande grannar att kunna borra för bergvärme med ett skyddsavstånd om cirka 20 meter. 

Giltighetstid för din anmälan

När du fått ditt beslut om borrning för bergvärme och installation av värmepump är det giltigt upp till tre år. Du behöver påbörja installationen inom ett år och ska vara färdigställd och driftsatt inom tre år.

Bekräfta färdig bergvärmeborrning

När du har färdigställt och driftsatt anläggningen behöver du lämna in en bekräftelse om att borrningen är slutförd. Intyget innebär att du lovar att borrningen har utförts enligt det beslut som du fått från kommunen. Anmäl på vår e-tjänst. 

Avgift för installation av värmepump

För behandlingen av anmälan tar vi ut en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige bestämt. Läs mer om taxan, HKF 4210. 

Uppdaterad 2 mars 2020

Var informationen till din hjälp?