Installera värmepump

Anmäla installation av värmepump

Om du tänker installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till kommunen. Handläggningstiden beräknas till cirka tre veckor från det att anmälan är komplett. Om du vill installera en värmepump som utvinner värme ur luften, en luftvärmepump, behöver du inte göra någon anmälan.

Anmälan av värmepump

Blankett: Anmälan om värmepump Blanketten ska undertecknas av den som ansöker.

Det här behöver vi av dig i samband med anmälan: 

  • Komplett ifyllda anmälningsuppgifter
  • Du behöver en tomtkarta där markerar du platsen där du ska borra för bergvärme och redovisar borrhålsplaceringen, byggnader och tomtgränser. Är borrhålet vinklat behöver du markera ut hela borrhålslängden och centrum av planerat borrhål.

Borra i radhus och/eller tätortsområde

När man ska borra i tätbebyggda områden behöver man ta hänsyn till att så många berörda fastigheter som möjligt i framtiden ska kunna borra för bergvärme. Då behöver du ta fram en borrplan som visar omkringliggande fastigheters möjliga framtida borrhålsplaceringar inom 50 meter. Mer information om att borra i radhusområden. 

Kommunen hör med dina grannar

När din anmälan är komplett kontaktar kommunen ägarna till de fastigheter som ligger inom en 20 meters radie från borrhålet. De har då möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunen tittar även på framtida möjligheter för intilliggande grannar att kunna borra för bergvärme med ett skyddsavstånd om cirka 20 meter. 

Avgift för installation av värmepump

För behandlingen av anmälan tar vi ut en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige bestämt. Läs mer om taxan, HKF 4210. 

Uppdaterad 24 januari 2020

Var informationen till din hjälp?