Lantmäteriförrättning - så går det till

1. I korthet

Om du vill bilda eller ändra fastigheter inom Huddinge kommun ska du vända dig till lantmäterimyndigheten. Det kan till exempel handla om att stycka av en tomt, få reda på var fastighetsgränsen går eller bilda en gemensamhetsanläggning.

Om du vill söka lagfart, skriva in avtalsrättigheter eller har annat så kallat inskrivningsärende ska du istället vända dig till Fastighetsinskrivningen vid det statliga Lantmäteriet.

Här får du veta hur du ansöker om lantmäteriförrättning, hur det går till, hur lång tid det tar och vad det kostar.


2. Olika typer av lantmäteriförrättningar

Det finns olika typer av lantmäteriförrättningar. Vanliga ärenden är att

 • stycka av en fastighet för bostadsändamål (avstyckning)
 • överföra mark mellan fastigheter (fastighetsreglering)
 • bestämma läget av en gräns (fastighetsbestämning)
 • bilda en gemensamhetsanläggning, alltså något som används av flera, till exempel en lekplats eller vattenledning (anläggningsåtgärd)
 • markering av befintliga fastighetsgränser som saknar markeringar (särskild gränsmarkering)

Läs om fler typer av lantmäteriförrättningar på lantmateriet.se


3. Att tänka på vid ansökan

 • Om ni är flera ägare till fastigheten ska alla skriva under ansökan.
 • Om det markområde som ansökan gäller har en ny ägare ska du skicka med en kopia på köpekontraktet.
 • Om ni har en skriftlig överenskommelse om att föra över mark mellan fastigheter ska ni skicka med den tillsammans med ansökan.
 • Skicka med kartor som beskriver vad ansökan gäller.

4. Processen steg för steg

När du ansökt om en lantmäteriförrättning utreder vi om det går att genomföra det du ansökt om. Om allt är i sin ordning påbörjar vi handläggningen. 

Så här ser processen ut, från ansökan till beslut:

 1. Ansök om lantmäteriförrättning, eller använd vår e-tjänst, du behöver ha giltigt bank-ID för att kunna använda tjänsten. Logga in på e-tjänsten
 2. Utredning – vi gör en juridisk bedömning för att se om ärendet går att genomföra. Bland annat måste önskad åtgärd överensstämma med gällande planer och bestämmelser. På Huddinge kommuns webbkarta kan du se om din fastighet omfattas av detaljplan och i så fall vilka regler som gäller vid till exempel en avstyckning. Vi tar också fram kartor, undersöker vilka servitut och samfälligheter som finns och om andra är berörda av förrättningen, med mera.
 3. Samråd och sammanträde – ibland behöver vi samråda om förrättningen med länsstyrelsen, natur- och byggnadsnämnden och andra myndigheter. Om fastighetsägaren och andra berörda är oense kallar vi dem till ett sammanträde.
 4. Fältarbete – vi stakar ut, markerar och mäter in nya gränser och utreder äldre gränsmarkeringar. Vi jobbar också med tekniska beräkningar och tar fram kartor.
 5. Beslut och registrering – när vi fattar beslut om förrättningen upprättar vi kartor och övriga beslutshandlingar. Du kan överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen om du inte är nöjd. När överklagandetiden har löpt ut registrerar vi resultatet av lantmäteriåtgärderna i fastighetsregistret.

Om du har en pågående lantmäteriförrättning kan du följa ärendet via Lantmäteriets webbtjänst Mina fastighetsärenden

Läs mer om arbetsgången vid en lantmäteriförrättning på lantmateriet.se


5. Hur lång tid det tar

Hur lång tid det tar beror på typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter. På grund av hög ärendebelastning har lantmäterimyndigheten i dagsläget ärenden i kö. Kötiden är ungefär sju månader just nu. Genomsnittlig handläggningstid är cirka nio månader för ett normalärende.

I en del fall kan du själv påverka hur lång tid det tar genom att

 • skaffa fram de handlingar och uppgifter som krävs
 • leta reda på gamla gränsmarkeringar.

Ibland kan förrättningen ta mer tid än planerat. Det kan till exempel bero på oklara plan- eller bebyggelseförutsättningar, att andra har vissa rättigheter på din tomt, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.


6. Vad det kostar

Priset för en lantmäteriförrättning beror på hur lång tid ärendet tar.

Fast pris eller löpande räkning

Avgiften kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

Timpriser

 • Biträdande handläggare: 1 150 kronor per timme
 • Förrättningslantmätare: 1 450  kronor per timme
 • Särskild expertkompetens: 1 625 kronor per timme

Priserna gäller från 1 januari 2018. Utöver tidersättning kan det tillkomma andra avgifter för till exempel sakkunnig och underleverantör. Alla förrättningstjänster är momsfria. Restid debiteras inte.

Om en förrättning avbryts måste du ändå betala för det arbete lantmäterimyndigheten lagt ner.

Fast pris

Vi kan ofta erbjuda ett fast pris om du önskar det.

Prisexempel:

Lantmäteriförrättningar - information och prislista 2018


7. Ansök om lantmäteriförrättning

Nu kan du ansöka om lantmäteriförrättning digitalt via vår e-tjänst. Du behöver ha giltigt bank-ID  redo för att kunna använda e-tjänsten.

Logga in på e-tjänsten

Du kan även använda vår blankett:

Ansökan om lantmäteriförrättning

Skicka ansökan till:

Lantmäterimyndigheten i Huddinge kommun
141 85 Huddinge kommun


8. Kontakt

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta oss på lantmäterimyndigheten. Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller besök.

Du kommer i kontakt med oss via telefonnummer: 08-535 364 64, e-post: lantmatarfragor@huddinge.se, eller besöksadress: Sjödalsvägen 29.

Våra öppettider är:
Måndag–onsdag 9–16
Torsdag 9–12 och 14.30-18.00 
Fredag 9–15
Lunchstängt 12–13 alla dagar

Observera!
När alla förrättningslantmätare är upptagna i möte är telefonen stängd. Om du inte får svar, försök igen senare eller skicka ett e-postmeddelande så återkommer vi till dig. Det kan vara bra att ringa före och boka ett möte.


Uppdaterad 15 november 2017

Var informationen till din hjälp?