Lantmäteriförrättning - så går det till

1. Olika typer av lantmäteriförrättningar

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Om du vill bilda eller ändra fastigheter inom Huddinge kommun ska du vända dig till lantmäterimyndigheten. Det kan till exempel handla om att stycka av en tomt, få fastställt var fastighetsgränsen går eller bilda en gemensamhetsanläggning.

Om du vill söka lagfart, skriva in avtalsrättigheter eller har annat så kallat inskrivningsärende ska du istället vända dig till Fastighetsinskrivningen vid det statliga Lantmäteriet.

Vanliga ärenden är att

 • stycka av en fastighet för bostadsändamål (avstyckning)
 • överföra mark mellan fastigheter (fastighetsreglering)
 • bestämma läget av en gräns med oklart läge (fastighetsbestämning)
 • markering av befintlig fastighetsgräns där det inte råder några tveksamheter om gränsens läge, till exempel om en gränsmarkering har försvunnit (särskild gränsmarkering)
 • bilda en gemensamhetsanläggning, alltså något som används av flera, till exempel en väg eller vattenledning (anläggningsåtgärd)

Läs om fler typer av lantmäteriförrättningar på lantmateriet.se


2. Processen steg för steg

När du ansökt om en lantmäteriförrättning utreder vi om det går att genomföra det du ansökt om. Om allt är i sin ordning påbörjar vi handläggningen. 

Så här ser processen ut, från ansökan till beslut:

 1. Ansökan inkommer till lantmäterimyndigheten. Efter en översiktlig genomgång sätts ärendet i kö.
 2. När ärendet är först i kön fördelas det till en förrättningslantmätare.
 3. Lantmäterimyndigheten gör en juridisk bedömning för att se om ärendet går att genomföra. Bland annat måste önskad åtgärd överensstämma med gällande planer och bestämmelser. På Huddinge kommuns webbkarta kan du se om din fastighet omfattas av detaljplan och i så fall vilka regler som gäller vid till exempel en avstyckning. Vi tar också fram kartor, undersöker vilka servitut och samfälligheter som finns och om andra är berörda av förrättningen, med mera.
 4. Ibland behöver vi samråda förrättningen med länsstyrelsen, kommunstyrelsen och andra myndigheter. Om fastighetsägaren och andra berörda är oense kallar vi dem till ett sammanträde.
 5. Vi stakar ut, markerar och mäter in nya gränser och utreder äldre gränsmarkeringar. Vi jobbar också med tekniska beräkningar och tar fram kartor.
 6. När vi fattar beslut om förrättningen upprättar vi kartor och övriga beslutshandlingar. Du kan överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen om du inte är nöjd. När överklagandetiden har löpt ut registrerar vi resultatet av lantmäteriåtgärderna i fastighetsregistret.

Om du har en pågående lantmäteriförrättning kan du följa ärendet via Lantmäteriets webbtjänst för lantmäteriförrättningar

Läs mer om arbetsgången vid en lantmäteriförrättning på lantmateriet.se


3. Att tänka på vid ansökan

 • Ansökan behöver skickas in i original.
 • Om ni är flera ägare till fastigheten ska alla skriva under ansökan.
 • Om det markområde som ansökan gäller har en ny ägare ska du skicka med en bestyrkt kopia på köpekontraktet.
 • Om ni har en skriftlig överenskommelse om att föra över mark mellan fastigheter ska ni skicka med den i original eller bestyrkt kopia tillsammans med ansökan.
 • Skicka med kartor som beskriver vad ansökan gäller.

4. Hur lång tid det tar

Hur lång tid en förrättning tar beror på typen av förrättning och dess omfattning. Vår målsättning är att vi ska ta beslut i en enkel avstyckning (en lott) inom ca fyra månader från att handläggningen påbörjas. På grund av hög ärendebelastning har lantmäterimyndigheten i dagsläget ärenden i kö. Kötiden till dess att handläggningen påbörjas är ungefär sex månader just nu. 

I en del fall kan du själv påverka hur lång tid förrättningen tar genom att

 • skaffa fram de handlingar och uppgifter som krävs
 • leta reda på gamla gränsmarkeringar.

Ibland kan förrättningen ta mer tid än planerat. Det kan till exempel bero på oklara plan- eller bebyggelseförutsättningar, att andra har vissa rättigheter på din tomt, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.


5. Vad det kostar

Priset för en lantmäteriförrättning beror på hur lång tid ärendet tar.

Fast pris eller löpande räkning

Avgiften kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

Fasta belopp

Lantmäterimyndigheten tar ut ett fast belopp för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång eller om ansökan återkallas. Det fasta beloppet täcker i huvudsak lantmäterimyndighetens administrativa kostnader och består av ett grundbelopp samt när fler fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp.

 • Grundbelopp (1-2 berörda fastigheter) 3600 kr
 • Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter) +2600 kr
 • Tilläggsbelopp (6 > berörda fastigheter) +5400 kr

Exempel:

Om en fastighet klyvs i två klyvningslotter berörs totalt tre fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 3600 kr + 2600 kr = 6200 kr.

Om fem nya fastigheter styckas av från en fastighet berörs totalt sex fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 3600 kr + 5400 kr = 9000 kr.

Timpriser

 • Biträdande handläggare: 1 200 kronor per timme
 • Mätningsingenjör: 1 500 kronor per timme
 • Förrättningslantmätare: 1 500  kronor per timme
 • Erfaren förrättningslantmätare: 1 700 kronor per timme
 • Specialist förrättningslantmätare: 1 900 kronor per timme

Priserna gäller från 1 april 2020. Utöver tidersättning kan det tillkomma andra avgifter för till exempel sakkunnig och underleverantör. Alla förrättningstjänster är momsfria. Restid debiteras inte.

Återkallad eller inställd förrättning

Om ärendet återkallas eller inte går att genomföra (inställs) debiteras kostnader för utfört arbete. Kostnaden är minst 3 600 kronor.

Fast pris

Vi kan ofta erbjuda ett fast pris om du önskar det.

Prisexempel:

 • Avstyckning av en fastighet mindre än 5 000 kvadratmeter med fältarbete kostar i normalfallet ungefär 48 000 kronor.
 • Fastighetsreglering mellan två fastigheter där den överförda arealen är mindre än 5 000 kvadratmeter med fältarbete kostar i normalfallet ungefär 42 000 kronor.
 • Avstyckning av en fastighet med fältarbete tillsammans med en fastighetsreglering mellan styckningsfastigheten och en annan fastighet kostar i normalfallet ungefär 65 000 kronor om den avstyckade fastigheten och den överförda arealen är mindre än 5 000 kvadratmeter.
 • Avstyckning med fältarbete av två fastigheter mindre än 5 000 kvadratmeter från samma fastighet kostar i normalfallet ungefär 65 000 kronor.
 • En särskild gränsutmärkning av två gränsmarkeringar som ett eget ärende kostar i normalfallet ungefär 28 000 kronor, om det finns koordinater på punkterna i aktuellt koordinatsystem, då 2-3 fastigheter berörs.

Lantmäteriförrättningar - information och prislista 2021

Betalning

När ärendet avslutats skickar lantmäterimyndigheten en räkning till den/de som är betalningsansvariga enligt förrättningsbeslutet. Räkningen betalas inom 30 dagar. Därefter debiteras ränta.

Överklagande

Den som är betalningsskyldig och missnöjd med räkningen har rätt att överklaga räkningen. Överklagandet ska ske skriftligen inom tre veckor från räkningens förfallodag.

Överklagandet ska skickas till lantmäterimyndigheten som sänder det vidare till Mark- och miljödomstolen för besut.


6. Ansök om lantmäteriförrättning

Nu kan du ansöka om lantmäteriförrättning digitalt via vår e-tjänst. Där kan du även skicka in kompletterande handlingar till stöd för din ansökan, t.ex. förvärvshandlingar, förhandsbesked om bygglov, överenskommelser/avtal och behörighetshandlingar. Du behöver ha giltigt bank-ID  redo för att kunna använda e-tjänsten.

Logga in på e-tjänsten

Du kan även använda vår blankett:

Ansökan om lantmäteriförrättning

Skicka ansökan i original till:

Lantmäterimyndigheten i Huddinge kommun
141 85 Huddinge kommun


7. Kontakt

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta oss på lantmäterimyndigheten. Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller besök.

Du kommer i kontakt med oss via telefonnummer: 08-535 364 64, e-post: lantmatarfragor@huddinge.se, eller besöksadress: Hälsovägen 7, Flemingsberg.

Våra öppettider är:
Måndag 09.00 – 11.00 och 13:00 - 16.00
Tisdag - onsdag 09.00 – 16.00
Torsdag 09.00 – 11.30 och 14.30 - 18.00 
Fredag 09.00 – 11.30  

Lunchstängt 11.30 – 13.00 alla dagar

För att minska smittspridning är receptionen på Hälsovägen 7 för tillfället stängd för besök. Du är dock välkommen att kontakta oss för att boka tid för ett möte. Du kan även ta kontakt med kommunens servicecenter

Observera! 
När alla förrättningslantmätare är upptagna i möte är telefonen stängd. Om du inte får svar, försök igen senare eller skicka ett e-postmeddelande så återkommer vi till dig. Det kan vara bra att ringa före och boka ett möte.

Kommunala lantmäterimyndigheten i Huddinge är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med att du kontaktar oss eller i ärenden som vi handlägger. Du kan ändå välja att vända dig till statliga Lantmäteriet för den information som ska lämnas till dig när dina personuppgifter samlas in. Informationen kan du hitta på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se/personuppgifter. Under rubrik behandling av personuppgifter är det flikarna Kontakt med Lantmäteriet och Lantmäteriförrättning som är relevanta.

Huddinge kommuns information om behandling av personuppgifter finns på www.huddinge.se/GDPR


Uppdaterad 30 november 2020

Var informationen till din hjälp?