Lantmäteriförrättning - så går det till

Olika typer av lantmäteriförrättningar

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Om du vill bilda eller ändra fastigheter inom Huddinge kommun ska du vända dig till lantmäterimyndigheten. Det kan till exempel handla om att stycka av en tomt, få fastställt var fastighetsgränsen går eller bilda en gemensamhetsanläggning.

Om du vill söka lagfart, skriva in avtalsrättigheter eller har annat så kallat inskrivningsärende ska du istället vända dig till Fastighetsinskrivningen vid det statliga Lantmäteriet.

Vanliga ärenden är att

 • stycka av en fastighet för bostadsändamål (avstyckning)
 • överföra mark mellan fastigheter (fastighetsreglering)
 • bestämma läget av en gräns med oklart läge (fastighetsbestämning)
 • markering av befintlig fastighetsgräns där det inte råder några tveksamheter om gränsens läge, till exempel om en gränsmarkering har försvunnit (särskild gränsutmärkning)
 • bilda en gemensamhetsanläggning, alltså något som används av flera, till exempel en väg eller vattenledning (anläggningsåtgärd)

Läs om fler typer av lantmäteriförrättningar på lantmateriet.se

Processen steg för steg

När du ansökt om en lantmäteriförrättning utreder vi om det går att genomföra det du ansökt om. Om allt är i sin ordning påbörjar vi handläggningen. 

Så här ser processen ut, från ansökan till beslut:

 1. Ansökan inkommer till lantmäterimyndigheten. Efter en översiktlig genomgång sätts ärendet i kö.
 2. När ärendet är först i kön fördelas det till en förrättningslantmätare.
 3. Lantmäterimyndigheten gör en juridisk bedömning för att se om ärendet går att genomföra. Bland annat måste önskad åtgärd överensstämma med gällande planer och bestämmelser. På Huddinge kommuns webbkarta kan du se om din fastighet omfattas av detaljplan och i så fall vilka regler som gäller vid till exempel en avstyckning. Vi tar också fram kartor, undersöker vilka servitut och samfälligheter som finns och om andra är berörda av förrättningen, med mera.
 4. Ibland behöver vi samråda förrättningen med länsstyrelsen, kommunstyrelsen och andra myndigheter. Om fastighetsägaren och andra berörda är oense kallar vi dem till ett sammanträde.
 5. Vi stakar ut, markerar och mäter in nya gränser och utreder äldre gränsmarkeringar. Vi jobbar också med tekniska beräkningar och tar fram kartor.
 6. När vi fattar beslut om förrättningen upprättar vi kartor och övriga beslutshandlingar. Du kan överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen om du inte är nöjd. När överklagandetiden har löpt ut registrerar vi resultatet av lantmäteriåtgärderna i fastighetsregistret.

Om du har en pågående lantmäteriförrättning kan du följa ärendet via Lantmäteriets webbtjänst för lantmäteriförrättningar

Läs mer om arbetsgången vid en lantmäteriförrättning på lantmateriet.se

Att tänka på vid ansökan

 • Ansökan behöver skickas in i original.
 • Om ni är flera ägare till fastigheten ska alla skriva under ansökan.
 • Om det markområde som ansökan gäller har en ny ägare ska du skicka med en bestyrkt kopia på köpekontraktet.
 • Om ni har en skriftlig överenskommelse om att föra över mark mellan fastigheter ska ni skicka med den i original eller bestyrkt kopia tillsammans med ansökan.
 • Skicka med kartor som beskriver vad ansökan gäller.

Hur lång tid det tar

Hur lång tid en förrättning tar beror på typen av förrättning och dess omfattning. Vår målsättning är att vi ska ta beslut i en enkel avstyckning (en lott) inom ca fyra månader från att handläggningen påbörjas. På grund av hög ärendebelastning har lantmäterimyndigheten i dagsläget ärenden i kö. Kötiden till dess att handläggningen påbörjas är ungefär nio månader just nu. 

I en del fall kan du själv påverka hur lång tid förrättningen tar genom att

 • skaffa fram de handlingar och uppgifter som krävs
 • leta reda på gamla gränsmarkeringar.

Ibland kan förrättningen ta mer tid än planerat. Det kan till exempel bero på oklara plan- eller bebyggelseförutsättningar, att andra har vissa rättigheter på din tomt, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Vad det kostar

Kostnaden för en lantmäteriförrättning baseras i huvudsak på tidsåtgången. Utöver tidsåtgången så ingår alltid ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Se taxor och prisexempel längre ner.

Oklara gränser, rättigheter eller planförhållanden, oenighet om genomförandet, många alternativa lösningar, tekniska svårigheter vid mätning med mera kan göra att vissa ärenden tar längre tid och blir dyrare än andra.

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan, tar vi ändå betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner på ärendet och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Avgift 2023

Avgiften kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning enligt timtaxan.

Lantmäterimyndigheten tar alltid ut ett fast belopp för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång eller om ansökan återkallas.

Det fasta beloppet täcker i huvudsak lantmäterimyndighetens administrativa kostnader och består av ett grundbelopp och ibland även ett tilläggsbelopp.

Timtaxa
Beskrivning Avgift
Biträdande handläggare 1 200 kronor
Okomplicerade och medelsvåra ärenden 1 600 kronor
Avancerade, mer komplicerande förrättningar 1 900 kronor

 

Grund- och tilläggsbelopp
Beskrivning Avgift
Grundbelopp (1-5 berörda fastigheter) 6 500 kronor
Tilläggsbelopp (6 eller fler berörda fastigheter) 12 000 kronor

 

Fast belopp
Ingen timdebitering för dessa åtgärder
Beskrivning Avgift

Avvisande av ansökan

6 500 kronor

Handläggning av ärende angående ändrat andelstal enligt 24a § AL.

Beskrivning Avgift
Per berörd gemensamhetsanläggning 3 250 kronor
Tilläggsbelopp per berörd fastighet utöver den första 700 kronor

Beslut om anslutning enligt 42a § AL och ärende angående överenskommelse enligt 43 § AL.

Beskrivning Avgift
Per berörd gemensamhetsanläggning 6 500 kronor
Tilläggsbelopp per berörd fastighet utöver den första 700 kronor

 

Återkallande  eller inställd förrättning
Beskrivning Avgift
Om ärendet återkallas eller inte går att genomföra (inställs) debiteras kostnader för utfört arbete. 6 500 kronor

 

Prisexempel
Beskrivning Avgift
Avstyckning med fältarbete, där en ny fastighet bildas 75 000 kronor
En fastighetsreglering med fältarbete mellan två bostadsfastigheter 60 000 kronor
Särskild gränsutmärkning (1–2 nya gränsmarkeringar) 35 000 kronor

Det är många faktorer som påverkar kostnaden. Kostnadsexemplen ska därför inte betraktas som bindande för en likadan, eller liknande förrättning.

Tänk också på att kostnader för ytterligare åtgärder kan tillkomma. Till exempel en kostnad för fastighetsbestämning vid en avstyckning, då behov av att klargöra fastighetens gränser kan uppkomma. 

Lantmäteriförrättningar - information och prislista

Betalning

Våra betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla förrättningstjänster är momsfria.

OBS! Fakturan skall betalas även om förrättningsbesluten eller fakturan överklagas, såvida inte anstånd med betalningen beviljas.

Överklagande

Den som är betalningsskyldig och missnöjd med räkningen har rätt att överklaga räkningen. Överklagandet ska ske skriftligen inom tre veckor från räkningens förfallodag.

Överklagandet ska skickas till lantmäterimyndigheten som sänder det vidare till Mark- och miljödomstolen för besut.

Ansök om lantmäteriförrättning

Nu kan du ansöka om lantmäteriförrättning digitalt via vår e-tjänst. Där kan du även skicka in kompletterande handlingar till stöd för din ansökan, t.ex. förvärvshandlingar, förhandsbesked om bygglov, överenskommelser/avtal och behörighetshandlingar. Du behöver ha giltigt bank-ID  redo för att kunna använda e-tjänsten.

Logga in på e-tjänsten

Du kan även använda vår blankett:

Ansökan om lantmäteriförrättning

Skicka ansökan i original till:

Huddinge kommun
Lantmäterimyndigheten
141 85 Huddinge kommun

Kontakt

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta oss på lantmäterimyndigheten. Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller besök. 

Du kommer i kontakt med oss via lantmaterimyndigheten@huddinge.se

Under tiden går det att hitta viss information ovan Lantmäteriförrättning - så går det till 

Du kan även ta kontakt med kommunens servicecenter via telefon: 08-535 300 00 eller e-post: servicecenter@huddinge.se
Information om kommunens servicecenter hittar du här: servicecenter

Kommunala lantmäterimyndigheten i Huddinge är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med att du kontaktar oss eller i ärenden som vi handlägger. Du kan ändå välja att vända dig till statliga Lantmäteriet för den information som ska lämnas till dig när dina personuppgifter samlas in. Informationen kan du hitta på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se/personuppgifter. Under rubrik behandling av personuppgifter är det flikarna Kontakt med Lantmäteriet och Lantmäteriförrättning som är relevanta.

Huddinge kommuns information om behandling av personuppgifter finns på www.huddinge.se/GDPR

Uppdaterad 31 januari 2024

Var informationen till din hjälp?