Mätningstjänster

Lägeskontroll (tidigare plankontroll)

Utstakning

Stomnätspunkter

Konsult med mätningsbehörighet

Referenssystem

Kommunen använder referenssystemen SWEREF 99 18 00 (plan) och RH 2000 (höjd). 

Lägeskontroll (tidigare plankontroll)

Lägeskontroll är en kontroll av att byggnadens storlek, mått, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

Du kan välja att beställa lägeskontroll av kommunen eller av en behörig mätkonsult.

När lägeskontrollen är gjord skickas kontrollbevis till bygglovavdelningen som tar beslut om slutbesked.

Leveranstid är ca 5 arbetsdagar.

Beställning av lägeskontroll

Prisexempel på lägeskontroll 

Det här prisexemplet gäller fyra punkter. Fler punkter kostar extra.
Moms tillkommer med 25 procent.

Lägeskontroll av hus

Lägeskontroll 1-4 punkter 3 195 kronor
Tillägg per punkt utöver de fyra första, vid ett och samma mätningstillfälle 266 kronor / st

 

Utstakning

Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken.

Det finns två sorters utstakning; grovutstakning och finutstakning.

Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt.

Om markarbetet redan är utfört görs en finutstakning innan byggnadsarbetet påbörjas. Vid en finutstakning markeras byggnadens blivande hörn och två av byggnadens husliv med så kallade bakpunkter. Med hjälp av dessa kan hörnmarkeringarna återskapas om det skulle behövas.

Observera att det är beställaren som innan finutstakning bygger den nödvändiga profilen. Profilen ska vara stadig och ha en liggande bräda som mätningsingenjören kan sätta skruvar i. Se exempelskiss.

OBS! Glöm inte att bifoga situationsplan till beställningen.

Du kan välja att beställa utstakning av kommunen eller av en behörig mätkonsult.

Leveranstid är ca 5 arbetsdagar.

Beställning av utstakning

Pris för utstakning

Prisexemplen gäller fyra punkter. Fler punkter kostar extra.

Nytt hus som är 0 - 500 kvadratmeter

Grovutstakning 7 988 kronor
Finutstakning (förutsätter att profil finns) 8 520 kronor

Tillbyggnad som är 0 -500 kvadratmeter

Grovutstakning 4 793 kronor
Finutstakning (förutsätter att profil finns) 5 325 kronor

Nytt hus som är större än 501 kvadratmeter

Grovutstakning 14 910 kronor
Finutstakning (förutsätter att profil finns) 15 975 kronor

Tillbyggnad som är större än 501 kvadratmeter

Grovutstakning 7 988 kronor
Finutstakning (förutsätter att profil finns) 8 520 kronor

 Tillägg

Tillägg per punkt utöver de fyra första 533 kronor
Tillägg om profil saknas vid finutstakning 1 065 kronor

 Moms kan tillkomma.

Stomnätspunkter

Kommunen säljer:

  • Höjdfixpunkter
  • Polygonpunkter

Se stomnätpunkter i webbkartan

Beställning av stomnätspunkter

Pris för stomnätspunkter

Våra stomnätspunkter debiteras per timme det tar att ta fram och leverera data, och vårt timpris är 1 065 kr per timme.

Moms tillkommer med 25 procent.

Konsult med mätningsbehörighet?

Här kan du som konsult ansöka om mätningsbehörighet

Uppdaterad 1 april 2019

Var informationen till din hjälp?