Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är vatten som ansamlas i schaktgropar och liknande vid byggarbeten och andra entreprenader. Arbetsmoment som kan ge upphov till länshållningsvatten är sprängning, borrning, schaktning och upplag av massor.

Hantera vattnet rätt för att minska miljöpåverkan

Arbetet och områdets förutsättningar gör att länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av föroreningar som kan skada miljön och som därför måste renas.

Jordpartiklar som sköljs med vattnet kan orsaka grumling och skada vattendjur. Borrning eller schaktning bör därför undvikas vid kraftig nederbörd. Man kan även arbeta förebyggande genom att leda eller pumpa externt vatten förbi byggområdet.

Så här avleder du länshållningsvatten

Om du behöver avleda vatten finns tre alternativ. Fundera på vad som är lämpligast i ert fall och lämna in en anmälan till kommunen via vår e-tjänst. 

1.  Infiltration i marken

Ett alternativ när vattnet inte är grovt förorenat och det finns en lämplig, bevuxen yta tillgänglig. Vattnet sprids över markytan, rinner långsamt ner till grundvattnet och renas av jord och växter på vägen. En fördel med infiltration är att det i regel inte kräver slam- och oljeavskiljning, det sköter istället marken om.

2.    Avledning till kommunalt reningsverk

I Huddinge kommun finns två reningsverk, Henriksdal som drivs av SVOA och Himmerfjärdsverket som drivs av Syvab. Kontakta dem innan du avleder länshållningsvatten dit. Både SVOA och Syvab har riktlinjer med instruktioner om vad som gäller hos dem. Generellt godtas näringsrikt vatten som liknar ”vanligt” hushållspillvatten, till exempel kväverikt vatten från sprängning. 

3.    Avledning till recipient, till exempel sjöar eller vattendrag

Man kan även avleda det förorenade vattnet till recipient, såsom sjöar eller vattendrag. Om det är lämpligt bedöms i varje enskilt fall. Avleder man vattnet till recipient via SVOA:s dagvattenledningar så gäller deras riktlinjer och de ska kontaktas före påkoppling.

Avled via slam- och oljeavskiljare

Ofta krävs slam- och oljeavskiljning innan man avleder till reningsverk eller recipient. Beroende på vattnets sammansättning och mängd kan det även behövas filtrering eller annan rening. För att veta vad som gäller i ditt fall kan du behöva ta prover av vattnet.

Länshållningsvatten från förorenat område ställer särskilda krav

Förorenad mark kan innehålla farliga ämnen som inte ingår i riktvärdena som vi hänvisar till här. Länshållningsvattnet ska då kartläggas utifrån de föroreningar som finns på platsen med så kallade platsspecifika anpassningar av riktvärdena. Det kan behövas extra rening i form av till exempel filtrering, kemisk fällning och flockning samt sedimentering. Se mer om förorenad mark. 

Uppdaterad 20 februari 2020

Var informationen till din hjälp?