Tillsyn hästgårdar

Tillsyn utförs av hästgårdar så att djurhållning inte skadar miljön eller stör omgivningen.

Hästarna i Sverige producerar uppskattningsvis 2,7 miljoner ton gödsel per år. Det är cirka 10 procent av den totala gödselmängden från alla husdjur i landet. Som hästhållare är det därför viktigt att man sköter sin djurhållning och inte skadar miljön eller stör omgivningen. Lagring och hantering av gödsel samt foder är särskilt viktigt eftersom det finns risk för näringsläckage till diken, vattendrag, sjöar eller dricksvattentäkter.  

Varför gör vi inspektioner?

Syftet med tillsynen är att se till att hästverksamheterna uppfyller de krav som miljölagstiftningen ställer och att risken för negativ påverkan minimeras på människors hälsa eller miljö.

Vad tittar vi på vid besöket?

Vid besöket kommer vi tillsammans med ansvarig/fastighetsägare bland annat att titta närmare på:

  1. gödsellagringen (vilken kapacitet som finns och som behövs)
  2. dokumentation över upphämtning/borttransport av gödseln
  3. vilka förutsättningar som finns för att minska näringsläckaget från hagar och annan mark som hästarna vistas på
  4. gödselspridningen på egen mark (vilka mängder som sprids och vart)

Tillsammans för vi även en dialog kring egenkontroll samt hantering av avfall och kemikalier.

Efter besöket

Efter besöket får ansvarig och/eller fastighetsägare en inspektionsrapport som sammanfattar åtgärderna. Hur uppföljningen av eventuella brister görs beror på vad som behöver åtgärdas och vilken omfattning åtgärden har.

Vad säger lagen?

Bygglovs- och tillsynsnämnden har ett tillsynsansvar enligt 26 kap 1 § miljöbalken (MB, 1998:808) och ska säkerställa att hästhållarens verksamhet arbetar förebyggande och utför skyddsåtgärder så att miljön inte påverkas negativt.

I miljölagstiftningen finns de så kallade allmänna hänsynsreglerna. En av hänsynsreglerna är försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § MB) som innebär att hästhållaren ska arbeta förebyggande och utföra de skyddsåtgärder som krävs så att närmiljön inte påverkas negativt av verksamheten. Det innebär också ett ansvar gentemot grannarna.

Avgift

För de hästgårdar som tidigare fått beslut om årlig avgift och inklassning ingår tillsynsbesöket i den redan fasta avgiften. För övriga gårdar kommer en bedömning om aktuell avgift och klassning göras i samband med besöken.

Uppdaterad 1 december 2020

Var informationen till din hjälp?