Begravning av husdjur

I Huddinge kommun får du begrava ditt sällskapsdjur i din trädgård om du gör det på ett lämpligt sätt. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, burfåglar och marsvin.

Begravning på egen mark eller trädgård

Om du har egen mark kan små sällskapsdjur, till exempel katter, hundar, burfåglar och marsvin, grävas ner på din egen fastighet om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Du behöver inget tillstånd för att göra detta, men det finns ett antal saker som du behöver ta hänsyn till.

Om ditt djur har dött av en epizootisk sjukdom som till exempel mjältbrand, svinpest, mul- och klövsjuka så får djuret inte grävas ner. Du ska istället omedelbart kontakta en veterinär.

Placering och utformning av djurets grav

Tänk på detta vid begravning:

 • marken bör vara plan och sluttningar bör undvikas
 • håll tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken. 50 meter till en brunn räcker oftast gott och väl för till exempel en hund eller katt
 • håll avstånd till plats för djurhållning (beteshagar eller liknande)
 • om skyddsbestämmelser finns för området, graven får nämligen inte placeras inom vattenskyddsområde eller vid fornlämning
 • avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta ska under året vara minst en meter

Gravens utformning:

 • Graven ska vara tillräckligt djup för att rovdjur inte ska komma åt kroppen.
 • Kroppen kan täckas med minst 1,5 meter jord.
 • Jorden ska packas och graven ska täckas med jord så att det bildas en svag ås.
 • Lägg gärna ett par större stenar ovanpå för att förhindra att andra djur gräver upp graven.
 • Platsen för gravplatsen ska markeras.

Begravning på djurkyrkogård

Om du inte har egen mark att begrava djuret på kan det skickas till en djurkyrkogård som har tillstånd att ta emot dem eller till en godkänd förbränningsanläggning. Kontakta din veterinär för mer information kring kremering av ditt husdjur.

Begravning av hästar

Nedgrävning ska ske enligt anvisningar från bygglovs- och tillsynsnämnden:

 • Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av vattentäkt, vattendrag eller grundvatten.
 • Platsen bör ligga undanskymd. Avstånd till bostadshus och allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt och platsen bör ligga så till att allmänheten, lekande barn och djur inte lockas dit. Nedgrävning ska alltid ske på ett sådant djup att vilda djur inte kan komma åt kroppen.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta ska under året vara minst en meter.
 • Dokumentation på mängd och art av djur som grävts ned samt datum och plats för nedgrävning ska upprättas och sparas i minst 2 år.

På jordbruksverkets webbplats finns information om att ta hand om döda hästar.

Slutet av hästens liv (jordbruksverket.se)

Spridning av aska från avlidet djur

Aska från kremerade sällskapsdjur får du sprida eller gräva ner ytligt i din trädgård samt på annans mark om du har markägarens tillstånd.

Askan är ren från smittämnen men innehåller näringsämnen och är basisk. Du bör därför tänka på att det inte finns några växter eller vattendrag i närheten som är känsliga för detta.

Vid nedgrävning av askan bör du hålla ett säkerhetsavstånd på någon meter i höjdled till grundvatten och som mest cirka 10 meter nära närmsta vattentäkt.

Uppdaterad 3 mars 2023

Var informationen till din hjälp?