Egen brunn

Denna information berör egen brunn enligt definitionen små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Att borra brunn 

Om du vill borra eller gräva för egen brunn behöver du inget tillstånd från kommunen men läs gärna vad Sveriges geologiska undersökning, SGU, skriver om brunnar och dricksvatten.   

Brunnar och dricksvatten (sgu.se)

Krav och regler för egen brunn

I miljöbalken samt i lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet finns regler om var och hur en dricksvattenanläggning kan och får inrättas. Det finns också regler om vilka kvalitetskrav som ska ställas på dricksvattnet även om kraven inte uttrycks med exakta siffror eller parameter för parameter. Om dricksvattenanläggningen försörjer flera hushåll eller om ni planerar att hyra ut huset så finns det en del krav som följer. Den som enligt miljöbalken är ansvarig för en dricksvattenanläggning ansvarar för att vattenkvaliteten är bra. 

Den som får sitt vatten från egen brunn bör regelbundet ta prover på sitt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Det är den som äger brunnen som ansvarar för vattenkvaliteten. Vid överlåtelse av fastighet, till exempel vid husköp, är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.

Testa gärna vattnet vart tredje år

Det finns inga krav på att du måste ta vattenprov i din brunn men Livsmedelsverket rekommenderar att du gör det vart tredje år. Du bör också ta prov om du känner förändringar på smaken, om vattnet luktar konstigt eller om det börjar ändra färg. Det är extra viktigt att testa sitt vatten om små barn dricker det. 

Tolka ditt resultat  

När du fått hem ditt analysresultat bör det innehålla ett utlåtande från laboratoriet där varje analyserad parameter från ditt resultat bedöms mot livsmedelsverkets riktvärden.

Det finns tre kategorier för bedömningen:

  • tjänligt
  • tjänligt med anmärkning
  • otjänligt.

Du kan läsa mer om bedömningskategorierna på livsmedelsverkets webbplats.

Bedömningskategorier för dricksvatten (livsmedelsverket.se)

Uppdaterad 14 mars 2023

Var informationen till din hjälp?